Zwrot za podręczniki 2016

Materiał archiwalny (stan na wrzesień 2016 r.)

INFORMACJE O PROGRAMIE "WYPRAWKA SZKOLNA 2016"

I. Komu przysługuje refundacja?

II. Wysokość dofinansowania

III. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

IV. Termin składania wniosków

V. Kto i kiedy wypłaca pieniądze?

VI. Wzory wniosków

VII. Podstawa prawna

VIII. Dodatkowe informacje

 

I. Komu przysługuje refundacja?

Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2016" o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas:
- VI szkół podstawowych,
- III gimnazjów,
- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas:
VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych*, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III** i VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.

* zgodnie z art. 3 pkt. 24 obowiązującej ustawy oświatowej materiał edukacyjny to materiał, który zastępuje lub uzupełnia podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

** dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej

II. Wysokość dofinansowania

Tabela z kwotami refundacji dostępna TUTAJ

III. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

1. Wniosek

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osóby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby  działające za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Dowód zakupu lub oświadczenie o zakupie

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”.

IV. Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku w każdej gminie odrębnie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta***.

UWAGA! O terminy składania podań należy pytać w lokalnym wydziale oświaty lub szukać informacji na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. Samorządy potrafią wyznaczać bardzo wczesne terminy np. w sierpniu, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

*** w przypadku uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej i liceum plastycznego oraz szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa

V. Kto i kiedy wypłaca pieniądze?

Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania zakupu podręczników:
- dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę,
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

VI. Wzory wniosków

Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przygotowały projekty wniosków o refundację:

  Wniosek o zwrot kosztu zakupu podręczników

  Wniosek o zwrot kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

UWAGA! Gminy wymagają zwykle składania wniosków na formularzach przygotowanych lokalnie w urzędach. Prawo pozwala jednak na składanie również wniosków przygotowanych samodzielnie. Powyższe materiały mogą posłużyć jako formularze wniosków lub jako materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku na formularzu przygotowanym przez gminę.

VII. Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

VIII. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o programie "Wyprawka szkolna 2016" można uzyskać pisząc na adres: katarzynajakus@rzecznikrodzicow.pl

------------------

Działamy dzięki pomocy darczyńców. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.

Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom.
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas