Zwrot za podręczniki 2013

Kampania informacyjna Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2013'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach.
Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców ustaliły, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej.

We wszystkich poprzednich latach duża część z pieniędzy przeznaczonych na program ,,Wyprawka szkolna'' wracała do budżetu (wg raportu NIK samorządy nie wykorzystały 30% środków w r. 2009r. i 38% w 2010r.). To znaczy, że pieniędzy na pewno nie brakuje dla potrzebujących tj. rodzin poniżej kryterium dochodowego.
Już w ubiegłym roku wiele rodzin skorzystało z refundacji poza kryterium dochodowym. O swoich prawach dowiedzieli się tylko dzięki naszej kampanii informacyjnej. Rząd, kuratoria, samorządy, szkoły nie informują o tej części przepisów.
UWAGA! W wielu przypadkach rodzice nawet pytając o swoje prawa są dezinformowani przez urzędników, którzy nie znają dokładnie rozporządzenia.
Tym bardziej warto tę informację wszystkim rodzinom, które mogą z niej skorzystać.

I Komu przysługuje refundacja?

W rozporządzeniu jest wiele obostrzeń wykluczających z prawa do zwrotu. Grupa osób objętych ,,promocją'' jest naprawdę niewielka (szczegóły poniżej). Ale warto sprawdzić czy przepisy nas dotyczą.
 

REFUNDACJA OBEJMUJE UCZNIÓW
 
KLASA KRYTERIUM DOCHODOWE
-  II, III oraz V klasa podstawowej,
II klasa szkoły ponadgimnazjalnej
jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto
 
I klasa szkoły podstawowej
 
jeśli dochód nie przekracza 539 zł
 
I-III oraz V klasa szkoły podstawowej,
II klasa szkoły ponadgimnazjalnej
 
uczniowie z rodzin,
w których zaistniała uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy, np. wielodzietność.
BEZ WZGLĘDU NA KRYTERIUM DOCHODOWE
(w tym roku dotyczy to również klasy I
czytaj stanowisko MEN
)
 
 - uczniowie niepełnosprawni* - wszystkie klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
*uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczym, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 
BEZ WZGLĘDU NA KRYTERIUM DOCHODOWE
 
osobne przepisy dotyczą uczniów szkół muzycznych, plastycznych, sztuk pięknych i szkoły baletowej (patrz: Rozporządzenie, par. 6) obowiązuje kryterium dochodowe
   
II Dodatkowe ograniczenia:

- rząd ograniczył liczbę dzieci które mogą skorzystać z programu poza kryterium dochodowym*
do 5% uczniów, z ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej i II klasy szkół ponadgimnazjalnych, w całej gminie.
* uczniowie niepełnosprawni nie są objęci tym ograniczeniem, otrzymują refundację w oparciu o inną część przepisów

- ostateczna decyzja o przyznaniu refundacji została pozostawiona do uznania dyrekcji szkoły.

III Podstawa prawna

Program wyprawka szkolna jest realizowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r.
którego par. 3 ust. 6, mówi o przypadkach udzielenia pomocy bez względu na kryterium dochodowe:
§ 3. 6. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 4.

Ustawa o pomocy społecznej, do której odsyła rozporządzenie, precyzuje, że chodzi m. in. o rodziny wielodzietne
art. 7 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu
pkt 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;IV Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania:

1. Wniosek.
Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

2. Uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc jako rodzina wielodzietna.

3. Rachunek.
Jak informuje MEN ,,dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu''.

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu.
Jeśli ubiegamy się o refundację bez względu na kryterium dochodowe nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodzie.
 


V Kwoty dofinansowania:

- 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
- 325 zł dla uczniów klasy V szkoły podstawowej
- 390 zł dla uczniów klas II szkoły zawodowej
- 445 zł dla uczniów klas II liceum i teczhnikum
- inne kwoty dotyczą uczniów niepełnosprawnych, szczegółowa informacja: tutaj


VI Kto i kiedy wypłaca pieniądze?
 
Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników
- dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot


VII Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków jest inny w każdej gminie. O terminy składania podań należy pytać w lokalnym wydziale oświaty, lub na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły.
Przykładowe gminy:
Warszawa - 10 września 2013 r.
Biała Piska - 13 września 2013r.
UWAGA! Samorządy potrafią wyznaczać bardzo wczesne terminy np. w sierpniu jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.


VIII Materiały

Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przygotowały projekty wniosków o refundację (wzory poniżej).
UWAGA! Gminy wymagają zwykle składania wniosków na formularzach przygotowanych lokalnie w urzędach.
Prawo pozwala jednak na składanie również wniosków przygotowanych samodzielnie.
Poniższe materiały mogą posłużyć jako formularze wniosków lub jako materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosków na formularzach przygotowanych przez gminy.

Wniosek.doc

Wniosek.pdf

Uzasadnienie wniosku.doc

Uzasadnienie.pdf


IX Linki:

Szczegóły programu na stronie MEN
Wyprawka szkolne informacje z lipca 2013
Wyprawka szkolna informacje z maja 2013, więcej szczegółów
Wyprawka szkolna 2011 , większość warunków programu jest ta sama co w tym roku, a artykuł zawiera wiele szczegółowych informacji

Artykuły:
- Jeśli w szkole nie chcą przyjąć wniosku - artykuł ze strony rzecznikrodzicow.pl z ubiegłego roku: czytaj
- O problemach rodziców z uzyskaniem refundacji - we wrześniu ub.r. pisało METRO


Dziękujemy p. Tomaszowi Alexandrowiczowi, ojcu siódemki dzieci, za zwrócenie uwagi na powyżej opisane przepisy
..............................................................................................................................................................................................................................................
Czy ta informacja była dla Ciebie przydatna? Jeśli chcesz możesz wesprzeć działania Fundacji
poprzez wpłatę on-line za pośrednictwem Dotpay
albo wpłatę na konto
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Wesprzyj nas