Zgoda rodziców na dodatkowe zajęcia edukacyjne

Pytanie:

Czy szkoła może organizować zajęcia dodatkowe jako obowiązkowe dla uczniów, bez zgody rodziców na udział dzieci w tych zajęciach? Czy takie zajęcia mogą być prowadzone poza szkołą lub bez udziału nauczyciela i bez informacji dla rodziców na temat planu, celu i sposobu realizacji tych zajęć?

Odpowiedź:

Zgodnie z nowelizacją ustawy oświatowej z dnia 20 lutego 2015 r. dyrektor ma prawo organizować dodatkowe zajęcia edukacyjne w czasie lekcji. Wówczas obecność uczniów na nich jest obowiązkowa i nie jest wymagana odrębna zgoda rodziców na udział dzieci w tych zajęciach. Mogą to być zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkoły, ale również przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, osoby zatrudnionych na umowę o dzieło/ zlecenie, wynajętych przez szkołę z firm zewnętrznych, przez wolontariuszy, przez osoby z organizacji pozarządowych. Nie ma przepisów regulujących, czy podczas takich zajęć musi być obecny nauczyciel/ wychowawca.

Gdy zajęcia takie odbywają się poza szkołą (np. o profilaktyce alkoholowej itp. w pobliskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub jakimś ośrodku), wówczas rodzice wyrażają zgodę na piśmie na wyjście dziecka ze szkoły na zajęcia i samodzielny powrót do domu po zajęciach/ powrót z nauczycielem (gdy są to ostatnie lekcje w planie lekcji). Chodzi o zgodę na opuszczenie szkoły i przekazanie opieki na ten czas nauczycielowi, a nie o zgodę na udział w zajęciach.

Co do treści/ formy dodatkowych zajęć edukacyjnych:

  • zgodę na nie wyraża organ prowadzący, czyli gmina (gdy rodzice mają zastrzeżenia, tam powinni składać wnioski w tej sprawie),
  • zajęcia te opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

UWAGA!
Pozytywna opinia Rady Rodziców oznacza domniemaną zgodę wszystkich rodziców uczniów w szkole.
Nie ma regulacji wykonawczych co do opiniowania, czyli szczegółowych instrukcji dotyczących terminu w jakim dyrektor zasięga opinii, co powinien przedłożyć do opiniowania (program, zakres tematyczny, kwalifikacje prowadzących, itp.). Częstą praktyką jest przypisanie takich zajęć do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły, opiniowanego całościowo przez Radę Rodziców na początku roku szkolnego (czyli wpisanie np. do punktu „Szkoła dba o edukowanie uczniów w zakresie profilaktyki agresji. Realizacja: zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, warsztaty.”), wówczas żadnych dodatkowych czynności formalnych dyrektor nie musi realizować, by zajęcia dodatkowe w szkole zorganizować z tej tematyki.

Możliwość złożenia opinii przez Radę Rodziców oznacza również złożenie opinii negatywnej - ustawa nie nakłada konieczności uzyskania pozytywnej opinii Rady Rodziców. Przepis ten daje więc możliwość uzyskania informacji przez Radę, że jakieś zajęcia będą, ale nie wyposaża Radę w narzędzia do wpływania na fakt organizowania zajęć przez dyrekcję szkoły. W przypadku negatywnej opinii, kompetencje do organizowania zajęć po rozpatrzeniu opinii ma organ prowadzący, czyli Gmina. Jej decyzja jest rozstrzygająca.

RADA!
Warto już na początku roku szkolnego, na pierwszej wywiadówce złożyć w szkole pismo
(najlepiej by podpisali się pod nim również inni rodzice - nie muszą być wszyscy) z wnioskiem o szczegółowe informacje na temat planowanych w tej klasie dodatkowych zajęć edukacyjnych – przed wyrażeniem opinii przez Radę Rodziców. Trzeba prosić o konkretne informacje: kto będzie prowadził zajęcia, czy będzie obecny nauczyciel/ wychowawca, gdzie będą się odbywać, czy osoba prowadząca ma uprawnienia pedagogiczne, jaki będzie szczegółowy plan zajęć oraz ich cel i formy realizacji. Można też złożyć wniosek do Rady Rodziców, aby właśnie takich informacji żądała od dyrekcji szkoły na temat zajęć dodatkowych, ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz prawo rodziców do decydowania o sposobie wychowywania dzieci i zapewnienia realnej możliwości złożenia opinii w sprawie zajęć.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r.; poz. 357)

47) w art. 64:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.”,
c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.”

Więcej:

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

---------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas