Sprawdź, czy procedura rekrutacji przebiegała prawidłowo

Pismo "Dyrektor Szkoły" podaje, jakie błędy najczęściej popełniają organy oświaty publicznej przy rekrutacji. Pamiętaj, że jeśli wystąpią one podczas rekrutacji Twojego dziecka, możesz odwoływać się od wyników rekrutacji!

Najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji:

Organ prowadzący:

 • nie powinien ustalać liczby punktów rekrutacyjnych dla kryteriów ustawowych;
 • nie może samodzielnie ustalać kryteriów samorządowych (lokalnych) w odniesieniu do kandydatów do szkół dla młodzieży ani dokumentacji potwierdzającej ich spełnienie;
 • ustalając kryterium dochodowe jako jedno z kryteriów lokalnych dla kandydatów do przedszkoli, nie może określić go kwotowo ani wskazać zasad obliczania dochodu w sposób inny niż przewidziany w art. 20c ust. 9 i 10 u.s.o.;
 • nie może ustalać wzoru deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci, które uczęszczają już do przedszkola i nie muszą uczestniczyć w procesie rekrutacji, ponieważ art. 20w ust. 2 u.s.o. nie nakłada na niego takiego uprawnienia;
 • przy ustalaniu wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub szkoły nie może wymagać innych informacji i danych osobowych niż określone w art. 20t ust. 1 u.s.o., a w szczególności podania informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które zgodnie z art. 20z u.s.o. powinny być przekazane jedynie dyrektorowi placówki oświatowej, a nie powinna mieć do nich dostępu komisja rekrutacyjna.

Dyrektor placówki oświatowej:

 • nie może samodzielnie, z pominięciem organu prowadzącego, ustalić terminów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz terminów postępowania uzupełniającego w gimnazjach;
 • nie ma kompetencji do samodzielnego ustalania kryteriów rekrutacyjnych i obowiązującej punktacji (oprócz szkół ponadgimnazjalnych);
 • nie może scedować na inny organ rozpoznawania odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Komisja rekrutacyjna nie może:

 • samodzielnie decydować o zastosowaniu innych kryteriów rekrutacyjnych lub zasad ich punktowania niż obowiązujące,
 • zamieszczać dodatkowych danych osobowych na listach kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych,
 • przetwarzać danych osobowych kandydatów dotyczących stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego,
 • odmówić sporządzenia na złożony w terminie wniosek rodzica uzasadnienia nieprzyjęcia kandydata.

Kurator oświaty nie może:

 • scedować na dyrektorów placówek oświatowych kompetencji do wyznaczania terminów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • samodzielnie, z pominięciem dyrektorów, ustalić zasad punktowania ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i osiągnięć uczniów.

----------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas