Przypominamy o najważniejszych zmianach w przepisach, które nauczyciele muszą uwzględnić przy wystawianiu ocen

Rodzice sprawdźcie, czy przed wystawieniem oceń semestralnych szkoła uwzględniła następujące zmiany!

Przypominamy o najważniejszych zmianach w przepisach, które nauczyciele muszą uwzględnić przy wystawianiu ocen:

1) obowiązek udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych uczniów bez żadnych warunków wstępnych – dotychczas odbywało się to na wniosek ucznia lub jego rodziców, sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania powinien określać statut szkoły (art. 44e ustawy o systemie oświaty),

2) zakaz pobierania od rodziców jakichkolwiek opłat z tytułu udostępniania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki – zakaz obejmuje wszelkie formy udostępniania (art. 5g ustawy o systemie oświaty),

3) możliwość stosowania oceny opisowej na wszystkich etapach edukacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego określenia takiej formy oceniania w statucie szkoły. Stosowanie ocen opisowych może dotyczyć wszystkich lub wybranych zajęć, zgodnie z zapisami statutowymi szkoły, nie zwalania to jednak od ustalania i wyrażania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali stopni szkolnych określonej w rozporządzeniu (art. 44i ustawy o systemie oświaty),

4) wprowadzenie możliwości zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz obowiązek brania pod uwagę przy ustalaniu oceny systematyczności udziału w tych zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 5 i 11 rozporządzenia w sprawie oceniania).

----------

Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania przekazując 1% podatku. Wystarczy wpisać w zeznanie podatkowe nasz numer

lub pobrać darmowy program PIT 2016

lub rozliczyć się online

Można również przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

Wesprzyj nas