Przenoszenie dzieci do tzw. „oddziałów zamiejscowych” przedszkoli

Niektóre samorządy decydują o utworzeniu oddziałów przedszkola poza podstawową lokalizacją przedszkola (przede wszystkim w szkołach) – potocznie nazywa się je „oddziałami zamiejscowymi” przedszkola. Zdarza się, że bez zgody rodziców dzieci są w takiej sytuacji przenoszone z budynku przedszkola do budynku szkoły. Czy jest to zgodne z prawem?

Prawo „w uzasadnionych przypadkach” dopuszcza tworzenie oddziałów poza siedzibą przedszkola, przy ich tworzeniu muszą jednak być spełnione określone procedury, a same pomieszczenia w których zorganizowano oddział, powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki określone w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych właściwych dla przedszkoli. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją organu prowadzącego/dyrekcji placówki o przeniesieniu dziecka do oddziału w innej lokalizacji, w pierwszej kolejności sprawdź, czy wszystkie opisane poniżej wymogi zostały spełnione. Jeśli nie – możesz wnieść skargę/odwołanie do odpowiednich instytucji. 

Zasady regulujące tworzenie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych poza siedzibą przedszkola:

1) Możliwość utworzenia takiego oddziału przewiduje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zwróciła się do MEN w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać oddziały przedszkolne tworzone poza siedzibą przedszkola - odpowiedź Ministerstwa TUTAJ

2) Utworzenie „oddziału zamiejscowego” przedszkola wymaga zmiany uchwały rady miasta/gminy ws. sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; uchwała taka zawiera listę placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy, wraz z ich adresami – dopisanie oddziału przedszkola zlokalizowanego pod innym adresem wymaga zatem zmiany uchwały.

3) Utworzenie oddziału powoduje też konieczność zmiany statutu przedszkola, który musi zawierać informację o wszystkich lokalizacjach, w których działają oddziały przedszkola. Ponieważ statut przedszkola musi być zgodny z obowiązującym prawem (także miejscowym), w pierwszej kolejności niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w sieci.

4) Pomieszczenia wynajęte/użyczone dla oddziału przedszkola powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki lokalowe określone w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych właściwych dla budynku użyteczności publicznej, jakim jest przedszkole:

  • W zakresie spraw technicznych zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), która kwalifikuje m. in. budynki przedszkolne do kategorii IX obiektów budowlanych.
  • Określone wymogi dla budynków przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynków użyteczności publicznej zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
  • Ponadto pomieszczenia te muszą spełniać warunki określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. Nr 109, poz. 719, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Dodatkowe informacje na temat warunków w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach TUTAJ

5) W świetle powyższych informacji ewidentnie niezgodne z prawem jest przydzielanie dzieci na etapie rekrutacji do „oddziałów zamiejscowych” przedszkoli, które dopiero mają powstać. Nie można bowiem zapisać dziecka do oddziału w lokalizacji, która w danym momencie nie istnieje w sensie formalnym (nie jest wymieniona w uchwale o sieci placówek) ani faktycznym (oddział dopiero ma być zorganizowany). Należy przyjąć, że w przypadku dzieci kontynuujących przedszkole deklaracja kontynuacji złożona przez rodziców wyraża wolę dalszego uczestnictwa dziecka w wychowaniu przedszkolnym w konkretnej placówce, funkcjonującej w konkretnym budynku, w takiej lokalizacji, w jakiej przedszkole działa w momencie składania deklaracji.

Niejednoznaczna jest natomiast sytuacja w tych przedszkolach, w których oddziały w innych lokalizacjach zostały utworzone już wcześniej, przed etapem składania deklaracji kontynuacji i rekrutacji do przedszkola na kolejny rok szkolny. Nie ma konkretnego przepisu, który regulowałby tą kwestię szczegółowo. Samorządy domyślnie przyjmują, że mogą przenosić dzieci do innego budynku, do oddziału formalnie podlegającego pod tą samą dyrekcję przedszkola, bez pytania o zgodę rodziców. Gminy praktykujące takie rozwiązanie przyjmują, że nie narusza ono prawa do kontynuacji wychowania przedszkolnego (formalnie dziecko pozostaje w tej samej placówce). Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi jednak na stanowisku, że dziecko nie może być traktowane przedmiotowo. Nie można, bez zgody jego rodziców, administracyjnie decydować o miejscu korzystania przez nie z wychowania przedszkolnego np. przenosząc dziecko do innego miejsca, budynku itp.

Potwierdzenie stanu prawnego dot. oddziałów zamiejscowych otrzymaliśmy w odpowiedzi na złożone w ubiegłym roku zapytanie prawne z Ministerstwa Edukacji Narodowej: PISMO MEN WSPRAWIE ODDZIAŁÓW ZAMIEJCOWYCH

-------------------

Materiał powstał w ramach projektu Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodzicówwspółfinansowanego ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas