Prawo 6-latków do przedszkola - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Czy przenoszenie przez samorządy "zerówek" do szkół jest zgodne z prawem? Jak to się ma do zapisów o możliwości kontynuowania edukacji przedszkolnej przez dzieci już przyjęte do przedszkola, bez konieczności udziału w rekrutacji?

Chcę wysłać dziecko do zerówki szkolnej, ale z informacji o liczbie miejsc wynika, że dostanie się tam tylko połowa dzieci - gmina planuje zrobić tylko jeden oddział, a potrzebne są dwa. Tak jest w większości szkół, w niektórych zerówki nie ma wcale. Czy jeśli 6-latki "nie zmieszczą się" w zerówkach, będą musiały iść do pierwszej klasy?

Złożyłem deklarację kontynuacji przedszkola, ale chciałbym mimo to wziąć udział w rekrutacji i zabezpieczyć dziecku miejsce w zerówce szkolnej. Wynika to z zapowiedzi burmistrza o przeniesieniu 6-latków do planowanego oddziału zamiejscowego przedszkola w szkole. Skoro dziecko i tak  może ostatecznie wylądować w szkole, wolelibyśmy już sami wybrać, która to będzie szkoła, zwłaszcza że burmistrz informuje, że może to być nawet w gimnazjum. Niestety system elektroniczny uniemożliwia zgłoszenie dziecka do zerówki szkolnej, ponieważ dziecko widnieje już w systemie. Co można z tym zrobić?

Czy szkoła (przedszkole) musi upublicznić regulamin (statut, zasady rekrutacji, itp.)?

---------------------

PYTANIE:

Czy przenoszenie przez samorządy "zerówek" do szkół jest zgodne z prawem? Jak to się ma do zapisów o możliwości kontynuowania edukacji przedszkolnej przez dzieci już przyjęte do przedszkola, bez konieczności udziału w rekrutacji?

ODPOWIEDŻ:

Gminy mają pewną swobodę w organizacji edukacji przedszkolnej, co oznacza, że organ prowadzący może zorganizować "zerówkę" w przedszkolu lub w szkole. Z drugiej strony - ustawa jasno mówi, że rodzice dzieci (w każdym wieku) mają prawo do złożenia deklaracji o kontynuowaniu przedszkola (art. 20w ust.2) przed przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego. Ogólnie więc zerówka w szkole jest w świetle prawa dopuszczalna, ale ustawa nie przewiduje możliwości przeniesienia tam dzieci, które już uczą się w przedszkolu. Łatwo można więc wywieść z ustawy taką interpretację, zgodnie z którą dziecko przyjęte już do publicznego przedszkola nie powinno być z niego przenoszone do zerówki szkolnej wbrew woli rodziców. Rodzic, którego skargę do WSA zamieściliśmy w poradniku, skorzystał m.in. z takiej argumentacji i okazała się ona skuteczna (o odwołaniu TUTAJ) - placówka przyjęła dziecko (nie doszło do rozstrzygnięcia sądowego - przedszkole poprosiło o wycofanie skargi i sprawa została załatwiona polubownie). MEN przekazało gminom swoje stanowisko w tej sprawie, dając jasną wykładnię przepisów potwierdzającą prawo dzieci do kontynuowania edukacji w tych samych placówkach, do których obecnie uczęszczają.

PYTANIE:

Chcę wysłać dziecko do zerówki szkolnej, ale z informacji o liczbie miejsc wynika, że dostanie się tam tylko połowa dzieci - gmina planuje zrobić tylko jeden oddział, a potrzebne są dwa. Tak jest w większości szkół, w niektórych zerówki nie ma wcale. Czy jeśli 6-latki "nie zmieszczą się" w zerówkach, będą musiały iść do pierwszej klasy?

ODPOWEIDŹ:

NIE. Nie obawiajcie się, że jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej przez Was "zerówki", będzie musiało iść do I klasy. Macie wybór między edukacją szkolną a przedszkolną - gmina nie może Was przymusić do posłania sześciolatka do I klasy! Niektóre samorządy celowo planują zbyt małą liczbę miejsc w edukacji przedszkolnej, licząc na to, że rodzice zapiszą dzieci do I klasy, kiedy po ogłoszeniu wyników rekrutacji okaże się, że "miejsc w zerówce nie ma". Nie ulegajcie tej presji - pamiętajcie o tym, jakie macie prawa:

1) Jeśli dziecko nie dostanie się w rekrutacji do wybranej placówki, wójt / burmistrz/prezydent miasta musi wskazać pisemnie inne miejsce (przedszkole/oddział przedszkolny w szkole lub inną formę wychowania przedszkolnego), które może przyjąć dziecko. WAŻNE! Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego przedszkola/ oddziału przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy tej placówki, o przyjęcie do której ubiegali się rodzice dziecka (zgodnie z art. 14. 4b ustawy o systemie oświaty).

2) Od wyników rekrutacji w razie nieprzyjęcia dziecka można się odwołać - więcej TUTAJ

3) Jeśli gmina na etapie rekrutacji zaplanowała za mało zerówek, licząc na to, że rodzice zapiszą dzieci do I klasy, a rodzice nie zrezygnują ze swojego prawa do pozostawienia dziecka w systemie edukacji przedszkolnej, gmina będzie musiała zorganizować więcej miejsc! Pamiętajcie - zapewnienie miejsca w przedszkolu /zerówce szkolnej każdemu 6-latkowi, którego rodzice zgłoszą taki wniosek, jest obowiązkiem gminy. W razie potrzeby po rekrutacji samorządy będą musiały zmienić uchwały o zaplanowanej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie rodziców. Ogłaszanie z góry przed rekrutacjami (jak np. w Warszawie), ile oddziałów przedszkolnych zostanie utworzonych, jest nielogiczne i stanowi formę nacisku - gmina powinna najpierw poczekać na deklaracje rodziców ws. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dzieci i do tego dopasować liczbę oddziałów. Dlatego, jeśli okaże się, że wiele dzieci odpadło w rekrutacji do wybranej placówki, możecie nadal naciskać na władze miasta/dzielnicy i żądać utworzenia w niej dodatkowego oddziału dla 6-latków (lub stworzenia "zerówki" w takiej szkole, w której nie była ona zaplanowana).

PYTANIE:

Złożyłem deklarację kontynuacji przedszkola, ale chciałbym mimo to wziąć udział w rekrutacji i zabezpieczyć dziecku miejsce w zerówce szkolnej. Wynika to z zapowiedzi burmistrza o przeniesieniu 6-latków do planowanego oddziału zamiejscowego przedszkola w szkole. Skoro dziecko i tak  może ostatecznie wylądować w szkole, wolelibyśmy już sami wybrać, która to będzie szkoła, zwłaszcza że burmistrz informuje, że może to być nawet w gimnazjum. Niestety system elektroniczny uniemożliwia zgłoszenie dziecka do zerówki szkolnej, ponieważ dziecko widnieje już w systemie. Co można z tym zrobić?

ODPOWIEDŹ:

1) Po pierwsze, sprawdźcie w systemie rekrutacyjnym, jakie informacje widnieją w nim po zalogowaniu. Czy dziecko figuruje jako przyjęte? Czy jest informacja o przyjęciu do przedszkola, do którego obecnie uczęszcza, czy np. jest również adnotacja, że dziecko jest przyjęte do oddziału zamiejscowego? Wydrukujcie sobie informację z systemu (jeśli system nie ma takiej aktywnej opcji, użyjcie funkcji Print Screen) - może się to przydać przy ewentualnym odwołaniu/ skardze.

2) Pamiętajcie, że brak możliwości złożenia wniosku w ramach rekrutacji oznacza w istocie, że dziecko ma już zapewnione miejsce. Jeśli rzekomy "oddział zamiejscowy" jeszcze nie powstał, dziecko nie może zostać do niego zapisane! Przedszkole otrzymało deklarację kontynuacji, a system potwierdza przyjęcie dziecka do przedszkola w jego obecnym kształcie (potwierdzenie to może być zapisane wprost w systemie, lub po prostu wynikać z faktu, że dziecka nie można już zgłosić do żadnej innej placówki). Jeśli w terminie prowadzenia rekrutacji gmina nie stworzy takiego oddziału (aby go stworzyć, potrzebna jest zmiana uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych), możecie zdecydowanie obstawać przy tym, że dziecko zostało przyjęte po prostu do przedszkola, a nie do żadnego oddziału zamiejscowego (skoro go jeszcze nie ma).

3) Jeśli mimo to dla większego poczucia bezpieczeństwa lub z innych względów zależy Wam na tym, by zapisać dziecko dodatkowo do szkolnej zerówki, możecie napisać do wydziału edukacji wniosek o umożliwienie wzięcia udziału w rekrutacji (jeśli ze względów technicznych nie jest to możliwe w formie elektronicznej, domagajcie się możliwości złożenia wniosku w formie papierowej). Argumenty:

  • można przecież zapisywać dziecko do kilku placówek w ramach samego procesu rekrutacji, dlaczego więc nie można pozostawić deklaracji w przedszkolu i jednocześnie próbować zabezpieczyć miejsce w zerówce szkolnej?
  • zapisu, który by tego zabraniał, nie ma w ustawie
  • sprawdźcie regulamin rekrutacji w Waszej gminie - czy widnieją w nim jakieś zapisy, które ograniczałyby prawo do zgłoszenia dziecka zarówno do obecnej placówki (poprzez deklarację kontynuacji) jak i do innych (poprzez wniosek rekrutacyjny); prawdopodobnie takich zapisów nie ma, nie ma ich na przykład w Warszawie - powołajcie się w piśmie na to, że nie ma takich regulacji w zasadach rekrutacji obowiązujących w gminie
  • w piśmie wskażcie na to, że rekrutacja powinna być prowadzona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (art. 1.pkt 1 oraz 6.1 uoso) oraz poproście o podanie ewentualnej podstawy prawnej, na mocy której system uniemożliwia obecnie złożenie wniosku rodzicom, którzy  złożyli deklaracje kontynuacji, w przypadku gdyby wniosek miał być rozpatrzony negatywnie; jeśli w zasadach rekrutacji jednak istnieją takie zapisy, wskażcie (jak wyżej) na łamanie przez nie zasady powszechnej dostępności rekrutacji;
  • w przypadku odmowy możecie oświadczyć, że traktujecie to jako uniemożliwienie wzięcia udziału w rekrutacji i będziecie odwoływać się do stosownych instytucji (można napisać skargę do: wojewody, kuratorium, MEN, ostatecznie WSA)

UWAGA! W Szczecinie rodzice zgłosili się do władz miasta z tym problemem i uzyskali obietnicę, że będą mogli składać wnioski w formie papierowej. Przy odrobinie dobrej woli jest więc to możliwe.

PYTANIE:

Czy szkoła (przedszkole) musi upublicznić regulamin (statut, zasady rekrutacji, itp.)?

ODPOWIEDŹ:

Jeśli chcesz sprawdzić statut placówki edukacyjnej, regulamin, zasady rekrutacji, zasoby materialne szkoły/przedszkola publicznego i inne informacje organizacyjne, pamiętaj, że dyrektor placówki ma obowiązek podać je do publicznej wiadomości (na ogół są zamieszczone na stronie internetowej szkoły). Jeśli szkoła nie prowadzi strony www i nie wskaże, gdzie zamieszcza te informacje, masz prawo żądać wglądu do tych dokumentów w sekretariacie szkoły, przesłania ich mailem, napisać wniosek do organu prowadzącego o interwencję w tej sprawie.

Szkoła musi prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej.

Prawo zobowiązuje placówki oświatowe do udostępniania informacji publicznych. Najczęstszym sposobem wywiązywania się z tego obowiązku jest prowadzenie strony internetowej.

Szkołę publiczną należy zaliczyć do podmiotów, które obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej, podobnie: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2012 r. (wyrok NSA z dnia 22 lutego 2012 r. I OSK 2291/11, LEX nr 1122884), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wyrok WSA z dnia 29 kwietnia 2012 r. II SAB/Kr 33/10, LEX nr 620012). Szkoła jest więc jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, więc co do zasady podlega obowiązkowi udzielania informacji publicznej, o ile jest w posiadaniu takich informacji (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.). Na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa obowiązek udzielenia informacji, gdyż jest on podmiotem reprezentującym jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publicznie w zakresie edukacji, podobnie: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. (wyrok WSA z dnia 11 maja 2011 r. II SAB/Po 39/10, LEX nr 795729).
Na podstawie art. 7 ust. 1 u.d.i.p. ww. wskazane podmioty w celu udostępnienia informacji publicznej muszą utworzyć Biuletyn Informacji Publicznej. Ustawa dookreśla jakiego rodzaju informacje muszą być udostępnione w Biuletynie. Na podstawie art. 8 ust. 3 u.d.i.p. informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 u.d.i.p. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
Tak więc obowiązek umieszczania informacji w Biuletynie został ograniczony do wyraźnie określonych informacji, w szerszym zaś zakresie – na zasadzie dobrowolności. To czy szkoła ma obowiązek udostępniania informacji w formie Biuletynu zależy od tego czy dysponuje taką informacją (ściślej: informacją o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 u.d.i.p.). Tak więc ujawnieniu podlegać będą m. in. dane dotyczące statusu prawnego lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje (kompetencje), czy też majątku, którym szkoła dysponuje. Jednakże jeżeli dane te są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, to w tym zakresie dyrektor nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, podobnie: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. (wyrok WSA z dnia 11 maja 2011 r. II SAB/Po 39/10, LEX nr 795729).

---------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas