Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i szkolnych zerówkach

Uwaga Rodzice 6-latków w przedszkolnych i szkolnych zerówkach!

W związku ze zgłoszeniami od rodziców przypominamy:

Czy placówka aneksowała już z Wami umowę, w związku z którą od 1 stycznia 2017 roku nie musicie ponosić żadnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza opłatą za wyżywienie? Czy od 1 stycznia nie pobierała już dodatkowych opłat? Czy nie zawarła w umowie terminu dopiero od 1 września 2017 r.? Czy nie musicie nadpłacać za żywienie dzieci od 1.01.2017 r.?

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 9 grudnia 2016 r. To dzięki nim na dzieci sześcioletnie i starsze od 1 stycznia 2017 r. trafia subwencja oświatowa (około 4000 zł na dziecko), a nie jak w poprzednich latach dotacja (około 1300 zł). Po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, Gminy miały bardzo mało czasu na zmianę uchwał w tym zakresie - 3 tygodnie od 9 grudnia do 1 stycznia. W wielu miejscowościach procedowano zmiany uchwał dopiero w lutym, marcu lub obecnie.

Przepisy nie są precyzyjne, problemy powstają gdy:
- rodzice ponosili od stycznia 2017 r. opłaty, bo nie było zmiany uchwały,
- dziecko ma 6 lat, ale jest w grupie 5-latków lub grupie mieszanej wiekowo,
- placówka prosi rodziców o podpisanie nowej umowy i zapłaceniu za żywienie po nowych stawkach od 1 stycznia 2017 r., czyli dopłatę.

1. Jak rozumieć „wiek dziecka”? Tak, jak w całej ustawie o oświacie, dzieckiem 6-letnim jest to, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. Czyli dzieci kończące 6 lat w 2017 roku są w myśl przepisów dziećmi 6-letnimi (art. 14 ust. 1 - 3a – tekst jednolity ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

2. Jak rozumieć kwestię nauki dziecka 6-letniego w grupie 5-latków? Polecamy występować do przedszkola/ szkoły o podanie informacji jaką podstawę programową realizuje Wasze dziecko ? Jeśli uczęszcza do grupy 5-latków, ale realizuje treści/ karty pracy dla rocznego przygotowania przedszkolnego, jeśli od września 2017 r. nie ma kontynuować nauki w „zerówce”, ale pójść już do klasy 1, wówczas należy interpretować uczęszczanie dziecka do grupy „mieszanej” jako realizowanie przez nie (a przez większość grupy) rocznego przygotowania przedszkolnego i oczekiwać zniesienia obowiązku opłat za przedszkole (z wyjątkiem opłat za żywienie) od 1 stycznia 2017 r.

3. Czy dzisiaj przedszkole oczekując podpisania aneksów przez rodziców, może podnieść w aneksie stawki żywieniowe również od 1 stycznia 2017 wstecznie, żądając od rodziców zapłaty „wyrównania”? Jeśli umowa cywilnoprawna rodziców z przedszkolem regulująca płatności za posiłki nie zawierała takiego zastrzeżenia - nie, nie może. Moc wsteczna jest niedopuszczalna: "pomijanie vacatio legis i naruszanie zasady lex retro non agit nie może odbywać się na poziomie prawodawstwa miejscowego […]. Innymi słowy, akt prawa miejscowego nigdy nie może wejść w życie z mocą wsteczną. Zastosowanie takiego mechanizmu prawnego wymaga bowiem wykazania ważnego interesu państwa przemawiającego za koniecznością takiej regulacji. Prawodawcy miejscowi nie zostali zaś wyposażeni w kompetencje prawodawcze odnoszące się do spraw, które taki ważny interes państwa miałyby realizować" (wyrok NSA z dnia z dnia 4 listopada 2015 r., II FSK 2362/13).

-------------------------

Materiał powstał w ramach projektu Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodzicówwspółfinansowanego ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas