Odwołanie od rekrutacji, dziecko nie dostało miejsca w konkretnej klasie

Pytanie:
Klasa integracyjna ma u nas zajęcia na pierwszą zmianę dlatego chcieliśmy zapisać do niej dziecko. Dyrektor szkoły odmówił zapisania naszego dziecka do tej klasy, mimo że jest tam tylko 18 uczniow, informując że przepisy pozwalają na przyjęcie tylko 15 dzieci zdrowych. Czy to prawda? Czy fakt, że dziecko mieszka w obwodzie szkoły daje pierwszeństwo przy rekrutacji do klasy integracyjnej? Czy możemy odwołać się od decyzji dyrekcji? Do jakiego organu możemy napisać odwołanie (skargę) w sprawie niesprawiedliwie przeprowadzonej rekrutacji?

Odpowiedź:
Ogólna liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. Nie ma w przepisach ograniczenia liczby dzieci zdrowych w oddziale integracyjnym, jest tylko wspomniane ograniczenie dotyczące ogólnej liczny uczniów.

Zasady rekrutacji powinny być ustalone w szkolnych przepisach dotyczących rekrutacji. Jeśli nie zostały ustalone w regulaminie to należy się oprzeć na ogólnych zasadach (tj.: w klasie integracyjnej może być od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów integrowanych). Skład klasy zależy od indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i zdrowotnymi. Decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu o wskazania szkolnej komisji rekrutacyjnej (jeśli taką powołano), biorąc również pod uwagę możliwości szkoły, np. lokalowe, wyposażenie w pomoce i sprzęty, oraz predyspozycje pracujących w klasie nauczycieli. Dyrektor ma więc prawo odmówić przyjęcia pełnej dozwolonej przepisami liczby dzieci do klasy integracyjnej, jeśli ma to na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich dzieci.

Dzieci z obwodu mają zawsze pierwszeństwo przy przyjęciu do szkoły. O przydziale do poszczególnych klas decyduje jednak dyrektor. Przepisy ogólne nie mówią o pierwszeństwie dzieci z obwodu w przydziale do konkretnych klas. Takie uszczegółowienie mogłoby się znaleźć w regulaminie rekrutacji, co jest mało prawdopodobne.

Regulamin rekrutacji do oddziałów integracyjnych powinien znajdować się w statucie szkoły. Jeżeli takiego nie ma, mogą Państwo w odwołaniu do dyrekcji poprosić o kryteria jakimi kierowała się nie uwzględniając Państwa prośby, by dziecko chodziła do tej klasy, tym bardziej, że są jeszcze dwa miejsca. Sytuacja rodzinna uczniów powinna być dla dyrekcji argumentem przy decyzji.

Należy wymagać od dyrekcji odpowiedzi na odwołanie na piśmie. W razie gdyby decyzja okazała się pozbawiona uzasadnienia, lub uzasadnienie było niezgodne z obowiązującymi przepisami (argument o limicie 15 dzieci zdrowych się nie broni) można odwołać się do organu prowadzącego szkołę (prezydent/burmistrz/wójt) oraz do kuratorium z prośbą o interwencję, argumentując, że dyrekcja szkoły bez uzasadnienia utrudnia Państwu życie rodzinne oraz opiekę nad dziećmi. Odwołanie można napisać jeśli wskaże się działania niezgodne z przepisami ogólnymi i/lub przepisami szkoły.

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe dyrektor szkoły ma obowiązek współpracować z rodzicami.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§ 6. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub przedszkole liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być wyższa niż określona w ust. 1, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.

3. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

 

-------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas