Oddział przedszkolny w szkole zamiast w przedszkolu - sprawdź, czy budynek spełnia warunki!

Rodzice - jeśli wbrew Waszej woli gmina planuje zorganizować oddział przedszkolny w szkole zamiast w przedszkolu, możecie zablokować taką decyzję, wykazując, że wskazana lokalizacja nie spełnia standardów wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zwróćcie się do wydziału edukacji/oświaty z wnioskiem o potwierdzenie, że w budynku szkoły są spełnione wymogi dot. bezpieczeństwa i warunków pobytu odpowiednich dla dzieci w wieku przedszkolnym - żądajcie wykazania tego poprzez udostępnienie odpowiednich opinii:

  • ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz opinii Państwowej Straży Pożarnej co do spełniania przez części budynku, z których będą korzystać dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, kategorii ZL II (kategoria bezpieczeństwa dot. budynków do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych),
  • Inspektora Sanitarnego o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w lokalu oddziału przedszkolnego i w częściach budynku, z których będą korzystać dzieci (świetlica, stołówka, toalety, szatnie, sala do gimnastyki korekcyjnej i zajęć ruchowych).

Możecie prosić o wydanie na piśmie potwierdzenia przez organ prowadzący, że wszystkie te wymogi formalne zostały spełnione, a  ekspertyzy i opinie Inspektorów są wciąż aktualne i ważne. Możecie też sami - zamiast tego lub równolegle i dodatkowo - zwracać się do tych instytucji o udzielenie informacji w sprawie wydanych opinii i ekspertyz - czy była wydawana opinia na temat spełniania przez lokal z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkole......... wymogów określonych w przepisach co do bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, w tym spełniania wymogów do nadania lokalowi kategorii bezpieczeństwa ZL II, oraz kiedy była wydawana, na jaki czas obowiązuje, przez kogo była wydawana opinia/ ekspertyza?

Możecie też zwrócić się z wnioskiem o kontrolę do:

  • powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej - przykładowy wniosek TUTAJ
  • powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) - przykładowy wniosek TUTAJ

WYMOGI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szczegółowe wymogi dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego są określone np. TUTAJ 

Uwaga! Warto wiedzieć: komendant główny PSP uznał, że wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach powinny spełniać wymogi kategorii ZL II (jego stanowisko TUTAJ). Tym bardziej więc muszą je spełniać tzw. oddziały zamiejscowe przedszkoli tworzone w szkołach. Zatem niezależnie od tego, czy oddział przedszkolny jest w strukturze szkoły, czy też formalnie jest strukturach przedszkola, macie prawo domagać się warunków dot. bezpieczeństwa takich samych, jak w przedszkolu. Niestety dyrektorzy szkół zazwyczaj twierdzą, że oddziałów przedszkolnych podlegających pod dyrekcję szkoły te normy nie obowiązują. W świetle opinii PSP nie można się zgodzić z takim stanowiskiem. 

Nieco odmienne regulacje dotyczą oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach, jeżeli zostały one przekształcone w przedszkola i połączone ze szkołą w zespół szkolno-przedszkolny. Samorządy mają obowiązek przekształcić oddziały przedszkolne w przedszkola i utworzyć zespoły szkolno-przedszkolne do września 2019 r. Nie muszą więc obecnie tego robić i najczęściej nie chcą, właśnie dlatego, że trudno w szkołach spełnić warunki wymagane specjalnie przygotowanym w tym celu rozporządzeniem. Warto zauważyć, że wymogi określone w tym rozporządzeniu i tak są łagodniejsze niż te dotyczące przedszkoli ogółem. Nawet one jednak są poza zasięgiem większości szkół.

-----------------------

Materiał powstał w ramach projektu Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodzicówwspółfinansowanego ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas