Możliwości skargi /odwołania w sprawie tzw. „oddziałów zamiejscowych” przedszkoli

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

W przypadku zapowiedzi gminy/dyrekcji przedszkola o umieszczeniu dziecka w tzw. „oddziale zamiejscowym” tego samego przedszkola (więcej o oddziałach „zamiejscowych” TUTAJ), w pierwszej kolejności należy sprawdzić następujące kwestie:

  • Czy oddział przedszkola we wskazanej lokalizacji jest uwzględniony w obowiązującej uchwale rady miasta/gminy ws. sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych? W jakim terminie weszła w życie uchwała (przed czy po okresie składania deklaracji kontynuowania przedszkola)?
  • Czy oddział przedszkola we wskazanej lokalizacji jest uwzględniony w statucie przedszkola? Jeśli tak, z jaką datą została wprowadzona odpowiednia zmiana w statucie (przed czy po składaniu deklaracji o kontynuacji przedszkola)?
  • Czy przypisanie dziecka do oddziału zamiejscowego przybrało kształt formalny na etapie ogłoszenia wyników rekrutacji (czy dziecko widnieje na liście przyjętych do tego konkretnego oddziału czy ogólnie do przedszkola)?

W zależności od odpowiedzi na te pytania, różne są możliwości działania rodziców w sytuacji, gdy nie zgadzają się na przeniesienie dziecka do oddziału przedszkola zlokalizowanego np. w szkole.

SYTUACJA 1: „Oddział zamiejscowy” nie istniał wcześniej (nie ma go w obowiązującej uchwale o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ani statucie, albo stosowna uchwała i zmiana w statucie zostały podjęte po dacie złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców), mimo to dziecko figuruje na liście przyjętych do przedszkola z adnotacją o przypisaniu do oddziału zlokalizowanego poza przedszkolem.

SYTUACJA 2: „Oddział zamiejscowy” został utworzony po wynikach rekrutacji – na etapie ogłoszenia listy przyjętych do przedszkola rodzic nie uzyskał informacji o przypisaniu dziecka do jakiejś innej lokalizacji; taka informacja została przez przedszkole/gminę przekazana dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

SYTUACJA 3: „Oddział zamiejscowy” powstał (przynajmniej w sensie formalnym) przed datą  złożenia deklaracji kontynuowania przedszkola przez rodziców, tzn. jest on uwzględniony w uchwale o sieci placówek i w statucie.

SYTUACJA 1: „Oddział zamiejscowy” nie istniał wcześniej (nie ma go w obowiązującej uchwale o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ani statucie, albo stosowna uchwała i zmiana w statucie zostały podjęte po dacie złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców), mimo to dziecko figuruje na liście przyjętych do przedszkola z adnotacją o przypisaniu do oddziału zlokalizowanego poza przedszkolem.

W tej sytuacji możliwości działania są następujące:
1) Odwołanie od wyników rekrutacji – więcej TUTAJ (punkt 1). Rodzice mają na to tylko 7 dni od dnia opublikowania wyników rekrutacji (ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych). Najpierw rodzic powinien wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego (w tym przypadku – o wydanie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do oddziału zlokalizowanego w siedzibie przedszkola). Komisja ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Również w tym przypadku termin wniesienia odwołania to tylko 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
W odwołaniu należy wskazać, że składając deklarację kontynuacji w przedszkolu, rodzic wyraził wolę dalszego uczestnictwa dziecka w wychowaniu przedszkolnym w tej konkretnej placówce, funkcjonującej w konkretnym budynku, w takiej lokalizacji, w jakiej przedszkole działało w momencie składania deklaracji. Niezgodnym z prawem jest przypisanie dziecka do oddziału w lokalizacji, która w danym momencie nie istnieje w sensie formalnym (nie jest wymieniona w uchwale o sieci placówek czy statucie) ani faktycznym (oddział dopiero ma być zorganizowany). Należy w odwołaniu wskazać żądanie pozostawienia dziecka w oddziale przedszkola w tym samym budynku.
Dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie rodzica w takim samym terminie - 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeśli nie rozstrzygnie go na korzyść rekrutowanego dziecka, rodzice mogą zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.
2) Skarga na dyrekcję przedszkola do organu prowadzącego (należy kierować do burmistrza/prezydenta/wójta lub wydziału oświaty) ze wskazaniem złamania prawa w toku postępowania rekrutacyjnego (wykazując podobną argumentację jak powyżej). Jeśli jednocześnie miały miejsce nieprawidłowości dot. uchwalenia zmian w statucie (np. uczyniono to ze wsteczną datą), należy również opisać tą sytuację.
3) Jeśli skarga zostanie oddalona (takie skargi rozpatruje rada miasta, skarga będzie rozpatrzona na posiedzeniu rady), można złożyć skargę na działania rady miasta do wojewody wskazując na to, że rada miasta nie zareagowała we właściwy sposób na zgłoszone nieprawidłowości i akceptuje fakt, że postępowanie rekrutacyjne jest niezgodne z obowiązującą uchwałą o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Uwaga! Nie należy pomijać poprzedniego kroku i od razu kierować skargi na do wojewody, ponieważ skarga najprawdopodobniej zostanie oddalona ze względów formalnych.
4) Niezależnie od złożenia dokumentu mającego formalny charakter skargi, można napisać protest do wójta/burmistrza, najlepiej zbierając pod nim podpisy rodziców dzieci z całej grupy przeniesionej do nowej lokalizacji, a następnie domagać się spotkania i zmiany decyzji. W przypadku negatywnego wyniku rozmów, można złożyć do rady miasta/gminy skargę na działania burmistrza/wójta (a w sytuacji jej oddalenia, analogicznie do powyższego punktu, można złożyć skargę na działania rady miasta do wojewody).
5) W sytuacji, gdyby oddziały zamiejscowe zostały zarządzeniem wójta/burmistrza/prezydenta, można napisać skargę na zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta do wojewody. Należy wskazać, że wójt/burmistrz/prezydent działał poza swoimi kompetencjami, ustanawiając w drodze zarządzenia oddziały przedszkola zlokalizowane poza budynkiem przedszkola, ponieważ istnienie takich oddziałów powinno zostać wprowadzone uchwałą rady miasta, a nie zarządzeniem. Uwaga! Niekiedy dokumenty (np. regulaminy) publikowane przez urząd miasta, mogą być uznane za zarządzenia, nawet jeśli formalnie nie mają takiej nazwy - można spróbować to wykazać w skardze. Przykład: skarga na zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy złożona przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców.
6) Warto złożyć wnioski do odpowiednich instytucji (Sanepid, Straż Pożarna, Inspektor nadzoru budowlanego) o kontrolę, czy pomieszczenia przeznaczone na oddział przedszkola spełniają wymagane przepisami standardy dot. warunków lokalowych, bezpieczeństwa, higieny itd. Więcej TUTAJ
7) Można zawiadomić kuratora oświaty, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone niezgodnie z prawem, ponieważ uwzględnia oddziały, które formalnie nie istnieją (nie zostały wymienione w uchwale o sieci przedszkoli). Podobnie należy zasygnalizować nieprawidłowości dot. statutu. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli nie ma w tej chwili uchwały uwzględniającej nową lokalizację, gmina przygotuje wkrótce projekt stosownej uchwały, by „zalegalizować” istnienie oddziałów zamiejscowych. Warto wiedzieć, że kurator oświaty musi pozytywnie zaopiniować sieć przedszkoli przed jej uchwaleniem przez radę gminy. Tym bardziej warto zaalarmować go, by nie opiniował pozytywnie takiej uchwały, która będzie wprowadzała oddziały zamiejscowe. Można wskazać na zapis rozporządzenia o ramowych statutach publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. Rozporządzenie nie precyzuje, jakie przypadki należą do „uzasadnionych”, jednak w praktyce do pewnego momentu takie oddziały zlokalizowane w szkołach powstawały przede wszystkim w wyjątkowych sytuacjach, np. na czas remontu budynku przedszkola. W skardze/wniosku do kuratora oświaty można wskazać, że nie zaistniały szczególne przesłanki do utworzenia takiego oddziału, a jedyną faktyczną przesłanką jest chęć ominięcia przez organ prowadzący przedszkole prawa dzieci do kontynuowania wychowania przedszkolnego w tej samej placówce. Kolejnym punktem, który należy wziąć pod uwagę, jest możliwość (lub jej brak) sprawowania bezpośredniego nadzoru przez dyrektora przedszkola  – jeżeli w praktyce nie jest to możliwe, może to być jednym z argumentów do podważenia decyzji.

SYTUACJA 2: „Oddział zamiejscowy” został utworzony po wynikach rekrutacji – na etapie ogłoszenia listy przyjętych do przedszkola rodzic nie uzyskał informacji o przypisaniu dziecka do jakiejś innej lokalizacji; taka informacja została przez przedszkole/gminę przekazana dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Analogicznie do sytuacji 1, można wykorzystać punkty 2-7, jednak zamiast wykazywania w skargach nieprawidłowości na etapie rekrutacji, należy wskazać, że przeniesienie dzieci do innego oddziału łamie zasadę praw nabytych (w wyniku złożenia deklaracji kontynuowania przedszkola i postępowania rekrutacyjnego dziecko nabyło już prawo miejsca w przedszkolu, a przypisanie dziecka na późniejszym etapie do innej lokalizacji podważa wstecznie tą decyzję, co jest niezgodne z prawem).

SYTUACJA 3: „Oddział zamiejscowy” powstał (przynajmniej w sensie formalnym) przed datą  złożenia deklaracji kontynuowania przedszkola przez rodziców, tzn. jest on uwzględniony w uchwale o sieci placówek i w statucie.

W tej sytuacji możliwości działania są mniejsze niż w syt.1, bo tak jak pisaliśmy w TYM MATERIALE taka sytuacja jest dość niejednoznaczna z prawnego punktu widzenia. Można spróbować podjąć następujące działania:

1) złożyć wnioski do odpowiednich instytucji (Sanepid, Straż Pożarna, Inspektor nadzoru budowlanego) o kontrolę, czy pomieszczenia przeznaczone na oddział przedszkola spełniają wymagane przepisami standardy dot. warunków lokalowych, bezpieczeństwa, higieny itd. Więcej TUTAJ
2) napisać protest do wójta/burmistrza, najlepiej zbierając pod nim podpisy rodziców dzieci z całej grupy przeniesionej do oddzielnej od budynku przedszkola lokalizacji, a następnie domagać się spotkania i zmiany decyzji. W przypadku negatywnego wyniku rozmów, można złożyć do rady miasta/gminy skargę na działania burmistrza/wójta (a w sytuacji jej oddalenia, można złożyć skargę na działania rady miasta do wojewody). Warto przy tym posiłkować się listem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do gmin i wskazywać na dodatkowe argumenty związane z narażeniem dobra dziecka (np. wyrwanie na rok ze znanego środowiska, zmiana nauczyciela, złe warunki)

Do 30 kwietnia dyrektorzy placówek oświatowych tworzą arkusze organizacyjne, które zawierają m.in. informację o liczbie oddziałów i są przesyłane do organów prowadzących w celu zatwierdzenia. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku. Warto przed tą datą postarać się o uwzględnienie naszej decyzji o kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu. Do tego momentu odwrócenie postanowień władz oświatowych ws. przeniesienia dzieci między oddziałami z pewnością będzie łatwiejsze niż w późniejszym terminie.

----------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas