Liczba uczniów w klasach I-III

Pytanie:

Ilu uczniów może być w jednej klasie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III)?

Odpowiedź:

Zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w ustawie o systemie oświaty (art. 61) w klasach I-III maksymalna liczba uczniów wynosi 25. Zmiany w ustawie oświaty, które weszły w życie 20.02.2015 r., dały jednak możliwość powiększania klas I-III, maksymalnie do 27 uczniów. Jest to możliwe wyłącznie po rozpoczęciu roku szkolnego, w sytuacji gdy po 1 września do szkoły zostaną zgłoszone dzieci zamieszkałe w jej rejonie.

Uwaga! Zwiększenie liczby uczniów ponad 25 jest możliwe tylko na wniosek klasowej rady rodziców (jeśli np. rodzice preferują takie rozwiązanie i nie chcą, by klasa została w trakcie roku podzielona). Bez wniosku rady rodziców dyrektor szkoły nie może zdecydować o zwiększeniu liczebności klasy. Drugim warunkiem jest uzyskanie zgody organu prowadzącego.

WAŻNE!  Po zwiększeniu liczby uczniów w klasie ponad 25 szkoła ma obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tej klasie.

Fragment ustawy o systemie oświaty dot. liczby uczniów w klasach I-III:

Art. 61. (...)

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

3b.  Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa wart. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3c.  Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

3d.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3e.  Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych oddziałach określają przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 2.

------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas