Jaka jest procedura zatrudnienia asystenta nauczyciela?

Pytanie:

Czy dyrektor sam podejmuje decyzję o zatrudnieniu asystenta, czy też jest zobligowany do zatrudnienia na wniosek rodzica/rodziców?

Odpowiedź:

Ustawa o systemie oświaty umożliwia zatrudnienie (od 1 września 2014 r.) w klasach I-III szkół podstawowych asystentów nauczycieli, którzy mają wspierać pedagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub świetlicowe. Ponadto opiekę nad najmłodszymi mogą wspierać także asystenci wychowawców świetlicy i inne osoby. Zgodnie z zapisami asystent nauczyciela musi mieć wykształcenie na poziomie wymaganym w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenci są zatrudniani przez gminy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy co oznacza, że choć gmina będzie utrzymywała takiego pracownika, nie będzie on pracownikiem samorządowym. Tym samym, choć będzie podlegał przepisom Ustawy o oświacie w zakresie wykonywania obowiązków pedagogiczno-wychowawczych, nie będzie podlegał Karcie Nauczyciela. Ma to przełożenie na sposób zatrudniania - aby gmina płaciła pensję asystentowi, dyrektor szkoły musi zgłosić do organu prowadzącego (Urząd Miasta/ Gminy, Wydział Edukacji/ Oświaty) wniosek o zatrudnienie/ stworzenie etatu, nawiązanie stosunku pracy.

Zatrudnienie asystenta nie jest obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decyduje sama szkoły i organ prowadzący.

Zgodnie z zapisami ustawy asystent nauczyciela może pracować wyłącznie w świetlicy i klasach I–III szkoły podstawowej. Jego praca nie może mieć charakteru samodzielnego, dlatego kluczowe w ustawie jest określenie jego pracy jako wspieranie, odpowiednio: nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, nieposiadającej przygotowania uznanego przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty) lub prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wychowawcy świetlicy. A zatem asystent może wykonywać swoja pracę wyłącznie pod kierunkiem ww. pracowników. Co ważne, asystentowi nauczyciela nie można powierzyć zadań, za które są odpowiedzialni nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, którzy są zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wymagane kwalifikacje: Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela asystenta musi legitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne, np. studia magisterskie na kierunku filologia polska i zdobyte uprawnienia pedagogiczne jak najbardziej pozwalają ubiegać się o pracę w tym charakterze.

Forma zatrudnienia: Asystent nauczyciela będzie zatrudniany na podstawie Kodeksu pracy przez dyrektora. W ustawie została uwzględniona również maksymalna stawka wynagrodzenia – zarobki asystenta nauczyciela nie mogą być wyższe niż te, które przewidziano dla nauczyciela dyplomowanego.

Procedura zatrudnienia: Warunki zatrudnienia asystenta nauczyciela mają być takie same jak w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, nieposiadającej przygotowania uznanego przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, a zatem do tych pracowników zastosowanie będzie miał art. 7 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim osoba, o której mowa w art. 7 ust. 1a, ubiegająca się o posadę w szkole, musi spełniać dwa wymagania wskazane w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela:
- nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Podobnie jak w przypadku nauczyciela, przyszły pracownik powinien złożyć, wraz z wymaganą dokumentacją, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Tak samo należy postąpić z CV – dokument aplikacyjny przekazuje się dyrektorowi szkoły.

-------------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas