Jak wygląda procedura odwołania się od decyzji nieprzyjęcia dziecka do szkoły?

Pytanie:

Jak wygląda procedura odwołania się od decyzji nieprzyjęcia dziecka do szkoły?

Odpowiedź:

Rodzic ma siedem dni, by odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do szkoły. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem może wnieść dwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni.

Pierwszy etap obejmuje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej publicznej szkoły. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic po zapoznaniu się z uzasadnieniem może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania i doręcza swoją decyzję rodzicowi ucznia. Dyrektor podtrzymuje decyzję komisji o nieprzyjęciu ucznia albo przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli stwierdzi, że decyzja komisji była niesłuszna albo wprawdzie trafna, ale zwolniło się miejsce na skutek rezygnacji rodziców innego, przyjętego dziecka.

Drugi etap procedury odwoławczej obejmuje skargę do sądu administracyjnego. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora (podtrzymującą stanowisko komisji rekrutacyjnej), jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem dyrektora (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Jest to uprawnienie nowe, ponieważ w dotychczasowym orzecznictwie odmawiano rodzicom kontroli sądowej co do odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, powołując się na brak dopuszczalności drogi sądowej (przykładowo: postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 r., IV SA/Wr 705/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Czytaj również:

Sprawdź, czy procedura rekrutacji przebiegała prawidłowo
Czy szkoła musi upublicznić regulamin (statut, zasady rekrutacji itp.)?

--------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas