Informacje o programie "Wyprawka szkolna 2017"

I. Komu przysługuje refundacja?

Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2017" o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:

- klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

- klas I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Ponadto o dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych* mogą ubiegać się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:

- klasy II i III szkoły podstawowej**,

- klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

- klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

* zgodnie z art. 3 pkt. 24 obowiązującej ustawy oświatowej materiał edukacyjny to materiał, który zastępuje lub uzupełnia podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

** dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie dotyczy uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej

II. Wysokość dofinansowania

Tabela z kwotami refundacji dostępna TUTAJ

III. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

1. Wniosek

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby  działające za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Dowód zakupu lub oświadczenie o zakupie

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

IV. Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku w każdej gminie odrębnie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta***.

UWAGA! O terminy składania podań należy pytać w lokalnym wydziale oświaty lub szukać informacji na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. 

*** w przypadku uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej i liceum plastycznego oraz szkoły rolniczej wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa

V. Kto i kiedy wypłaca pieniądze?

Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania zakupu podręczników:

- dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę,

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

VI. Wzory wniosków

Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przygotowały projekty wniosków o refundację:

   Wniosek o zwrot kosztu zakupu podręczników

   Wniosek o zwrot kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

UWAGA! Gminy wymagają zwykle, by wnioski były składane na formularzach przygotowanych w urzędach. Prawo pozwala jednak na składanie wniosków przygotowanych samodzielnie. Powyższe materiały mogą posłużyć jako formularze wniosków lub jako materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku na formularzu przygotowanym przez gminę.

VII. Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

VIII. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o programie "Wyprawka szkolna 2017" można uzyskać pisząc na adres: telefonszkolny@gmail.com lub dzwoniąc do naszych ekspertów pod numer 22 6 999 100 – harmonogram pracy Telefonu szkolnego TUTAJ

----------------

Materiał powstał w ramach projektu Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodzicówwspółfinansowanego ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas