Edukacja antydyskryminacyjna / równościowa

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek przedszkola i szkoły zostały zobowiązane do realizacji tzw. działań antydyskryminacyjnych. Działania te mają obejmować całą społeczność placówki, a więc również uczęszczających do niej uczniów/dzieci. Tymczasem praktyka zajęć „równościowych” i „antydyskryminacyjnych” wskazuje, że często treści z tego zakresu i sposób ich przekazania budzą szereg kontrowersji (zobacz przykład „Równościowego przedszkola”). Najważniejsze zaobserwowane problemy związane z realizacją edukacji antydyskryminacyjnej:

  • niezgodność z Konstytucją RP i Ustawą o systemie oświaty – w sytuacji, gdy zajęcia są oparte na założeniach ideologicznych i sprzeczne z wartościami, według których rodzice chcieliby wychowywać swoje dzieci, dochodzi do naruszenia autonomii rodziców w kwestiach wychowawczych gwarantowanej przez art. 48 i 53 Konstytucji oraz naruszenia Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą nauczanie i wychowanie powinno przyjmować za podstawę uniwersalne zasady etyki (zasada z preambuły)
  • niedopełnianie obowiązku informowania rodziców o zakresie i formie zajęć oraz przekazywanych treściach
  • niedopełnianie obowiązku uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach
  • przygotowanie i wprowadzanie treści przez organizacje realizujące cele polityczne w zakresie zmiany prawa dot. rodziny, w kierunku nieakceptowanym społecznie
  • źle przygotowane pod kątem dydaktycznym programy zajęć (opracowywane przez osoby bez przygotowania pedagogicznego, z pominięciem wiedzy o potrzebach i prawidłach rozwojowych dzieci)
  • brak odpowiedniego przygotowania pedagogicznego osób prowadzących zajęcia.

Działania MEN poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 wskazują na ryzyko nasilenia wymienionych problemów i kontrowersji. Sekretarz stanu w MEN Urszula Augustyn 22 lipca 2015 r. na spotkaniu z przedstawicielami Kampanii Przeciw Homofobii oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zapewniła, że rządowy program „Bezpieczna +” i ogłoszenie roku 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły” są zgodne z postulatami tych organizacji. Do celów statutowych KPH należy walka z tzw. „homofobią” czy „transfobią”, a formalne związki homoseksualne i adopcje przez nie dzieci są przedstawiane jako prawa, których niepopieranie oznacza dyskryminację. Tak rozumiana edukacja antydyskryminacyjna będzie według deklaracji min. Augustyn uwzględniana w lokalnych konkursach grantowych w ramach programu „Bezpieczna +”.

Więcej materiałów pomocnych w kształtowaniu właściwych relacji między szkołą/przedszkolemi a rodzicami  w odniesieniu do do spraw wychowawczych, w szczególności do kwestii edukacji antydyskryminacyjnej, znajduje się w zakładce Rodzice w szkole.

Wesprzyj nas