Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Pytanie:

Jakie zajęcia mogą być realizowane w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych? Jak je dokumentować?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 64 Ustawy o systemie oświaty dodatkowe zajęcia edukacyjne to jedna z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz praktycznej nauki zawodu w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe). Zalicza się do nich zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

 • z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony doszkolonego zestawu programów nauczania

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły może je wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (lub religię, albo etykę) do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej, wlicza się także roczne lub końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne to grupa zajęć ściśle określona przez MEN:

 • język obcy nowożytny inny niż nauczany w szkole,
 • przedmiot, którego nie ma w podstawie programowej, ale w szkole jest kreatywny nauczyciel, który napisał do przedmiotu program, a dyrektor włączył ten program do szkolonego zestawu programów, np. tym przedmiotem może być edukacja filmowo-teatralna, komunikacja medialna, edukacja prawna, edukacja ekologiczna.

MEN nie wskazuje w żadnym akcie prawnym charakterystyki dokumentacji zajęć dodatkowych. Wskazuje natomiast, że:

 • do tych zajęć ma być napisany program, który dyrektor włączy do szkolnego zestawu programów (dyrektor musi zatem ten program wcześniej dopuścić w szkole do realizacji),
 • należy wyłonić grupę uczniów, którzy będą w tych zajęciach uczestniczyć,
 • należy zaczerpnąć opinii w tej sprawie Rady Pedagogicznej i  Rady Rodziców,
 • zajęcia są oceniane z wpisaniem oceny w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik i arkusze ocen) oraz na świadectwie szkolnym,
 • ocena z tych zajęć wlicza się do średniej, ale nie ma wpływu na promocję do następnej kasy i na ukończenie szkoły (uczeń może mieć z tych zajęć ocenę niedostateczną i być promowany),
 • udział zdeklarowanych uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Gdzie zatem dokumentować te zajęcia? Można przyjąć dwa rozwiązania:

 • w dzienniku lekcyjnym (potwierdzenie odbytych zajęć z tematem lekcji i zaznaczeniem obecności ucznia oraz założeniem strony z ocenami);
 • w dzienniku zajęć pozalekcyjnych z potwierdzeniem odbytych zajęć, z tematem lekcji i zaznaczeniem obecności ucznia na zajęciach oraz odnotowaniem jego ocen (to rozwiązanie jest praktykowane w wielu szkołach).

W rozporządzeniu o dokumentacji przebiegu nauczania została wymieniona dokumentacja, która należy do dokumentacji przebiegu nauczani i dokonana charakterystyka tej dokumentacji. Rozporządzenie to nie wskazuje dziennika zajęć dodatkowych. Niemniej:

Zajęcia dodatkowe w randze zajęć są bardzo blisko obowiązkowych zajęć edukacyjnych i jeśli są organizowane w szkole, to z puli godzin organu prowadzącego. Oceny z tych zajęć są wpisywane w arkuszu ocen i na świadectwie szkolny.

W charakterystyce dziennika innych zajęć nie wymienia się też zajęć dodatkowych, a zatem powinny one być wpisywane w dzienniku lekcyjnym, jeśli szkoła je organizuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r.; poz. 357), art. 64 ust. 1 pkt 2;
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 2) i ust. 2;
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 12 ust. 2; § 20 ust. 4a i § 22 ust. 2a;
Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

Więcej:

Zgoda rodziców na dodatkowe zajęcia edukacyjne

------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 

 

Wesprzyj nas