Czy szkoła może zabronić rodzicom wstępu, spisywać dane z dowodu przy wejściu, zabraniać wchodzenia na lekcje, do stołówki itd.?

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Regulaminy o podobnych treściach uchwala wiele szkół. Samo sformułowanie "obcy" jest być może zbyt mocne, możecie Państwo oczywiście jako rodzice pisać wnioski w każdej sprawie dotyczącej szkoły i uczniów i zaproponować zmianę.

Rada Pedagogiczna uchwalając regulamin nie musi konsultować go z Radą Rodziców, chyba, że zapis zalecający konsultacje znajduje się w statucie lub regulaminie szkoły- proszę to sprawdzić. Ponieważ regulamin szkoły może być zmieniany w ciągu roku szkolnego tyle razy i w takich terminach, jaki Rada Pedagogiczna uzna za stosowane, możecie Państwo liczyć na zmiany w każdej chwili, wnioskujcie o to, podając konkretne zadowalające Was propozycje. Przy okazji można właśnie zawnioskować o dopisanie do regulaminu szkoły punktu o wymaganej konsultacji z RR zmian w przepisach szkolnych dotyczących uczniów i rodziców. Prosimy jedynie pamiętać, że:

1. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który zgodnie z prawem oświatowym i zaleceniami inspektora BHP (wyznaczonego przez gminę), zleca poszczególne zadania i realizację procedur pracownikom szkoły- pedagogicznym i niepedagogicznym. Jeśli pracownik w umowie o pracę w zakresie obowiązków ma zapis o dyżurowaniu przy drzwiach, sprawdzaniu (nie sprawdza czy dokumenty są prawdziwe, jedynie czy osoba wpisująca imię i nazwisko podaje je zgodnie z dokumentem tożsamości) itd., ma prawo wykonywać te czynności, ponieważ został do nich zobowiązany i upoważniony przez dyrekcję.

2. Rodzice zapisując dziecko do szkoły automatycznie wyrażają zgodę na obowiązujące w placówce przepisy wewnątrzszkolne. W razie sprzeciwu, należy go złożyć na piśmie, osobą rozpatrującą jest Dyrekcja i/lub Rada Pedagogiczna. Organ Prowadzący, czyli Gmina może również wypowiedzieć się w sprawie, na ogół jednak legitymuje wszystkie działania dyrekcji- możecie Państwo złożyć wniosek o stanowisko w tej sprawie. Nadzór Pedagogiczny, czyli Kuratorium sprawdza jedynie działanie szkoły co do zgodności z przepisami oświatowymi, możecie Państwo złożyć wniosek o stanowisko w tej sprawie. Można również zwrócić się do Straży Pożarnej w zakresie określenie na ile taki regulamin spełnia wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy podczas każdej ewakuacji? Można także zapytać czy Inspektor BHP złożył jakieś wnioski co do tej procedury, jeśli tak to jakie?

3. Można poprosić szkołę o uszczegółowienie sformułowań "uzasadnione sprawy" itp., a także o wskazanie jak będzie procedowane zgłaszanie się rodziców do sekretariatu, gdy rodzic pojawi się w ważnej dla niego sprawie, ale nie umówiony wcześniej: czy zostanie jedynie przez sekretariat przekazana informacja nauczycielowi, czy rodzice mogą oczekiwać na miejscu odpowiedzi czy nauczyciel znajdzie czas, czy w zastępstwie nauczyciela będzie szansa na rozmowę z wychowawcą lub wicedyrektorem? Gdzie rodzice mogą poczekać/ odbyć rozmowę?

4. Słuszne jest stwierdzenie, że rodzice nie mogą wywoływać nauczycieli z lekcji- nauczyciel nie ma prawa opuścić klasy podczas zajęć i pozostawić dzieci bez opieki (ustawa o oświacie i stosowne rozporządzenia), ponadto musi poświęcić czas lekcyjny na realizację programu lub zadań wychowawczych skierowanych do wszystkich uczniów w klasie, a nie przeznaczać 10-15 minut lekcji na indywidualne sprawy danego ucznia. Natomiast podczas dyżuru nauczyciel zobowiązany jest wypełniać swoje obowiązki, skupiać się na dzieciach przebywających w miejscu dyżurowania.

5. Przepisy szkolne uchwala Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców ma jedynie formułę opiniującą i to nie zawsze. W przypadku negatywnej opinii RR decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. Tak stanowi ustawa, faktycznie uniemożliwiając Rodzicom formalnie procedowanie zmian wbrew woli Dyrekcji (z wyjątkiem regulaminu, wydatków itd. samej RR). Większe kompetencje daje umiejscowienie w szkole Rady Szkoły, proszę rozważyć taką opcję.

Radzimy najpierw poszukać jakiegoś rozwiązania w denerwujących Państwa zakresach, ustalić, czy większość rodziców poprze taki pomysł, następnie wnioskować o zmiany. Pozostawanie w mniejszości niestety nie daje Państwu żadnej przewagi, wręcz naraża na nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, co może grozić zawieszeniem ucznia lub usunięciem. Do czasu ustalenia i uchwalenia zmian, prosimy więc przestrzegać regulaminu.

----------------------------

Materiał powstał w ramach projektu Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodzicówwspółfinansowanego ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas