Czy szkoła może pobierać od rodziców opłaty za szafki w szkole?

Pytanie:

Czy jest jakieś rozporządzenie na temat szafek szkolnych? Czy są one za darmo czy odpłatne? Czy może zależy to od szkoły? U córki, która teraz idzie do 1 klasy życzą sobie 60 zł/ rok.

Odpowiedź:

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia dzieciom możliwość zostawiania w szkole części przyborów szkolnych. Obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie określa rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Od 2009 roku w obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się konieczność zapewnienia najmłodszym uczniom warunków do bezpiecznego przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych. To rozwiązanie jest ważne dla uczniów i dla nauczycieli, którzy mają pewność, że dzieci będą miały na lekcji wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne. Zapis pozostawia jednak dyrektorom pełną swobodę sposobu, w jaki szkoła zapewnia możliwość pozostawiania podręczników w szkołach, na przykład wykorzystanie części szafy znajdującej się aktualnie w pomieszczeniu, części szuflad w regale na pomoce szkolne, półek w szatni, czy pojemników samodzielnie wykonanych przez uczniów.

Dyrektor szkoły nie może wymagać od rodziców uiszczenia opłat za szafki, ponieważ zgodnie z przepisami to szkoła odpowiada za zrealizowanie wymogów określonych w rozporządzeniu (§ 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Tego rodzaju opłaty mogą być uiszczane wyłącznie na zasadzie dobrowolności, a dyrektor szkoły musi zadbać, aby wszystkie dzieci przechowywały swoje rzeczy w takich samych warunkach.

Jeżeli dyrektor szkoły korzysta ze wsparcia finansowego rodziców, ponieważ w inny sposób nie byłby w stanie zagwarantować szafek lub półek dla dzieci, to musi pamiętać, że wszystkie dzieci muszą mieć zapewnione jednakowe warunki. Równe traktowanie uczniów wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły tak samo, jak zapewnienie im szafek. Informacja o tym, którzy rodzice mogli uiścić dobrowolną opłatę na wyposażenie nie powinna być dostępna ani dla nauczycieli ani dla pozostałych rodziców. W szczególności zaś nie należy przekazywać jej dzieciom.

Rodzice mogą po prostu uznać, że opłata ta jest dobrowolna (tak jak komitet rodzicielski) i bez żadnych konsekwencji dla dziecka jej nie uiścić. Mogą też wnieść pismo do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły i Kuratorium (pojedynczo lub w kilka osób), że w związku z informacją o konieczności uiszczenia opłaty za szafki szkolne w wysokości..... PLN, udzielonej przez................, prosimy o podanie podstawy prawnej nakładającej na rodziców obowiązek ponoszenia kosztów wyposażenia szkoły w szafki na przybory szkolne i podręczniki.

Podstawa prawna:

§ 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.”

-----------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas