Czy można odroczyć obowiązek szkolny 7latka?

Pytanie:
Mój syn kończy 7 lat w ostatnich dniach grudnia. Gdyby urodził się kilka dni później mógłby rozpocząć pierwszą klasę dopiero za rok. Wydaje mi się, że nie jest jeszcze dostatecznie dojrzały, przede wszystkim emocjonalnie, by iść już do szkoły. Czy mogę odroczyć obowiązek szkolny dziecka które w danym roku kończy 7 lat?

Odpowiedź:
Tak, jest możliwe odroczenie obowiązku szkolnego siedmiolatka. Rodzic powinien w tym celu złożyć wniosek o odroczenie obowiązkowej edukacji szkolnej u dyrektora szkoły obwodowej. Do wniosku powinna być załączona opinia wydana przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, która uzasadnia potrzebę odroczenia. Zanim rozpocznie się badanie dziecka w poradni, warto przedłożyć pracownikom poradni zaświadczenie od lekarza lub psychologa o specyficznych potrzebach dziecka, np. że dziecko jest chorowite i często infekcje mogą utrudnić realizację obowiązku szkolnego, że jest alergikiem, że ma problemy będące konsekwencją trudnego porodu etc. Pedagodzy i psycholodzy w poradni, nawet jeśli dziecko spełni w badaniu kryteria tzw. gotowości szkolnej, nie powinni kwestionować opinii lekarza.

podstawa prawna:
Art. 36 Prawo oświatowe
4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 

-------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Wesprzyj nas