Czy dzieci mogą mieć zakaz wychodzenia z sal na przerwy?

Pytanie:

Czy dzieci mogą mieć zakaz wychodzenia z sal na przerwy?

Odpowiedź:

Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Taki obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). Znajduje się tam również zapis, że:

 • uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela
 • jeśli to możliwe uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu
 • wietrzy się klasy pomiędzy każdymi zajęciami

Jednocześnie proszę pamiętać, że nauczyciel nie może stwarzać zagrożenia dla uczniów i  musi zapobiegać zagrożeniom, w związku z czym podczas wietrzenia klasy i  otwierania okien uczniowie nie powinni być w sali, a sala powinna być zamknięta.

Można złożyć pismo, szukając wsparcia wniosku w Radzie Rodziców, do Dyrekcji Szkoły i jednocześnie do wiadomości Kuratorium, Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, Komisji Edukacji przy Radzie Miasta. W piśmie proszę zaprotestować przeciwko takiej organizacji przerw i  nauki, bez możliwości wychodzenia przez dzieci na przerwy i  bez możliwości bezpiecznego wietrzenia klasy między kolejnymi zajęciami, bez dostępu do przebywania na świeżym powietrzu (podstawa programowa i  ustawa o oświacie zalecają spędzanie przez dzieci przerw na świeżym powietrzu kiedy tylko jest to możliwe).

Można się również powołać na niewłaściwą realizację podstawy programowej w zakresie dzielenia czasu spędzanego na zajęciach edukacyjnych na aktywność fizyczną, naukę, zabawę i  kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Tutaj jest plan nadzoru pedagogicznego ze strony Kuratorium w Szczecinie - tu można zobaczyć, co Kuratorium zaplanowało sprawdzać i  na to się powołać.

W podstawie programowej dla klas 1-3 czytamy:

"Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 • szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 • program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i  działania o charakterze wychowawczym;
 • program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i  działania o charakterze profilaktycznym.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i  muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i  realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i  każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i  profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

Zadaniem szkoły jest:

 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i  możliwościach uczenia się;
 • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i  kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 • rozwijanie predyspozycji i  zdolności poznawczych dziecka;
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i  w dążeniu do prawdy;
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i  zdrowych warunków do nauki i  zabawy, działania indywidualnego i  zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i  najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej i  ruchowej,
 • aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i  pisania, w wiadomości i  sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i  szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 • dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i  umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i  możliwości korzystania z nich;
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i  etycznego uczestnictwa w życiu społecznym."

Tyle z pewnością powinno wystarczyć, aby Kuratorium nakazało szkole wypuszczać uczniów na przerwy. Można też oczywiście napisać pismo jedynie do Dyrektora Szkoły wzywając do wypełnienia rozporządzenia (o którym wyżej mowa), a także podania podstawy prawnej znoszącej te przepisy i  pozwalającej zabronić uczniom wychodzić na przerwy (odwracamy sytuację, to dyrektor musi przedstawić przepisy uprawniające do działań jakie podejmuje, ponieważ tak naprawdę szkoła może działać tylko w ramach określonych przepisów).

----------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas