Czy dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny?

Pytanie:

Czy dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny?

Odpowiedź:

Tak. Ustawa o systemie oświaty gwarantuje wszystkim bezpłatny dostęp do edukacji, zatem płatność za wgląd w przebieg nauczania swojego dziecka jest ograniczeniem prawa rodziców do wglądu w dokumentowanie przebiegu nauczania.

Jeżeli dyrektor szkoły udostępnia e-dziennik jedynie tym rodzicom, którzy wniosą opłatę oznacza to, że wiedza o przebiegu edukacji dziecka jest płatna, a to stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty. Dostęp do dziennika musi być bezpłatny tak samo, jak bezpłatny jest wgląd w oceny zamieszczone w dzienniku papierowym.

Prowadzenie e-dziennika jest zadaniem szkoły, czyli jest finansowane przez samorząd, a nie dyrektora szkoły. Pobieranie opłat to segregowanie ze względu na możliwości finansowe, czego stanowczo zabrania nie tylko Ustawa o systemie oświaty, ale także Konstytucja.

Opłat za dostęp do e-dziennika nie może również pobierać Rada Rodziców, ponieważ zgodnie z art. 54 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty, Rada Rodziców może prowadzić jedynie zbiórki z dobrowolnych składek rodziców. Za taką nie można natomiast uznać opłaty za wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania dziecka.

Źródło informacji: Odpowiedź na interpelację Joanny Berdzik, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 8.

Skoro – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.o. - szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, to rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do e-dzienników, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

Możliwość prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej daje rozporządzenie MENiS z dn. 19.02.2002 (Dz.U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm). Na wprowadzenie e-dziennika musi zgodzić się organ prowadzący – wymóg uzyskania takiej zgody wynika z faktu, że wydatki związane z prowadzeniem dzienników elektronicznych finansuje w całości samorząd. Pieniądze na ten cel muszą zostać zagwarantowane w planie finansowym szkoły. O wyborze dziennika w formie papierowej lub elektronicznej w danej szkole decyduje więc dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Podobnego zdania jak MEN są kuratoria oświaty. Kuratorium w Olsztynie zamieściło na swojej stronie internetowej następujące wyjaśnienie:
„Decyzja o tym, czy rodzice uczniów będą mogli logować się do systemu dziennika elektronicznego i jaki zakres danych będzie im udostępniony należy do kompetencji dyrektora szkoły. Decyzja ta powinna w równym stopniu obejmować wszystkich rodziców i określać jednakowe warunki korzystania z e-dziennika. Pobieranie opłat od rodziców uczniów za dostęp do dziennika elektronicznego jest nieuprawnione. Zgodnie z art. 54 ust. 8 u.s.o. (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje innej formy pobierania opłat od rodziców szkół publicznych”.

Uwaga! Niektóre szkoły obchodzą przepisy: Gdy rodzic nie chce płacić, szkoły zwracają się o napisanie wniosku, by nauczyciele wpisywali oceny do dzienniczka ucznia. Wgląd do dziennika elektronicznego rodzic ma zapewniony w szkole. Takie postępowanie można zaskarżyć do Kuratorium, a także do Organu Prowadzącego, który powinien wskazać podstawę prawną umożliwiającą tę błędną interpretację przepisów oświatowych. Czasami również firmy sprzedające dziennik proponują rodzicom płatne rozszerzenie oferty. Czy to legalne? To zależy.

Za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.

Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:

  • za prowadzenie dzienników,
  • za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login i hasło umożliwiające kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką,
  • przekazywanie danych osobowych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.

Poza usługami opłacanymi przez jednostkę, dostawcy dziennika elektronicznego mogą oferować dodatkowe płatne usługi dla rodziców, pod warunkiem, że nie jest to:

  • świadczenie usług należących do obowiązków jednostki,
  • udostępnianie danych osobowych ucznia, których administratorem jest wyłącznie dyrektor jednostki.

------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas