Co zrobić żeby dziecko mogło powtarzać klasę?

Pytanie:

Moje dziecko poszło do szkoły jako sześciolatek. Dziś widzę, że posłanie go wcześniej do pierwszej klasy było błędem. Co mogę zrobić żeby dziecko mogło wrócić do rówieśników? Czy dziecko może w trakcie roku szkolnego zimenić klasę na młodszą?

Odpowiedź:

Jeśli dziecko otrzymało promocję do kolejnej klasy, jej cofnięcie nie jest możliwe. Nie ma możliwośći prawnej żeby dziecko zostało cofnięte do młodszej klasy w trakcie roku szkolnego. Szkoła ma obowiązek zapewnić dziecku które nie radzi sobie z programem odpowiednie wsparcie. Niestety bardzo często mimo dobrej woli nauczycieli nie udaje się pokonać trudności, które wynikają najczęściej z braku gotowości szkolnej dziecka.
Jeśli widzimy, że syn lub córka nie radzi sobie z materiałem i zmierza w kierunku niepowodzenia szkolnego warto zacząć działania od szczerej rozmowy z nauczycielem. Decyzję o niepromowaniu dziecka do kolejnej klasy podejmuje rada pedagogiczna. Wniosek o niepromowanie dziecka może złożyć zarówno sam nauczyciel jak i rodzic.

podstawa prawna:

Art. 44o. sys. oświaty
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.


Przy niechętnej postawie nauczyciela lub dyrekcji szkoły rodzice mogą do wniosku o niepromowanie załączyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanych problemach u dziecka np. o podejrzeniu dysleksji a także opinię lekarza pediatry o problemach zdrowotnych czy psychologa o probemach emocjonalnych.
 

----------------------

Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 

 

Wesprzyj nas