Co zrobić, żeby 6-latek został w przedszkolu cz. 3

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA / SKARGI

1. Odwołanie się od wyników rekrutacji do przedszkola / zerówki szkolnej

Od negatywnej decyzji ws. przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole można się odwołać. Rodzice mają na to tylko 7 dni od dnia opublikowania wyników rekrutacji (ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych).

Najpierw rodzic powinien wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Komisja ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia. Powinno ono zawierać przyczyny nieprzyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskanych przez dziecko. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Również w tym przypadku termin wniesienia odwołania to tylko 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie rodzica w takim samym terminie - 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeśli nie rozstrzygnie go na korzyść rekrutowanego dziecka, rodzice mogą zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Udostępniamy przesłany przez jednego z rodziców szkic skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola. Pismo zawiera szczegółową argumentację i informacje dot. postępowania odwoławczego, które mogą wpłynąć na pozytywny finał sprawy. Koniecznie się z nim zapoznajcie! Skarga (z minionego roku) okazała się skuteczna – przedszkole ostatecznie przyjęło dziecko, nie czekając na wyrok sądu.
UWAGA – w tym przypadku rodzic złożył jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, nie zgłaszał natomiast dziecka w postępowaniu stricte rekrutacyjnym; w obu przypadkach jednak może być podnoszona zbliżona argumentacja. Ma to znaczenie szczególnie tam, gdzie udział w rekrutacji do danej placówki jest praktycznie niemożliwy (bo np. obowiązuje system elektroniczny, który umożliwia zapisanie dziecka 6-letniego tylko do wybranych zerówek szkolnych). Z tego względu bardzo ważne dla możliwości wszczęcia procedury odwoławczej/skarżącej jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu przedszkola WIĘCEJ

Dodatkowo – sprawdźcie na podstawie tego materiału, czy rekrutacja została przeprowadzona prawidłowo – jeśli nie, będziecie mogli dodatkowo wzbogacić argumentację w odwołaniu od wyników rekrutacji/ skardze do WSA.

2. Skarga do wojewody

Z ramienia państwa kontrolę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności sprawuje właściwy wojewoda. Rodzice (a także inni obywatele, nawet nie mający bezpośrednio interesu prawnego w danej sprawie) mogą skierować następujące rodzaje skarg do wojewody:
a) skarga dotycząca działalności rady gminy/miasta,
b) skarga dotycząca uchwały rady gminy/miasta (np. dotyczącej kryteriów rekrutacji lub ustanawiającej sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach),
c) skarga dotycząca zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta (PRZYKŁAD: Skarga na zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy złożona przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców).
W tym ostatnim przypadku warto zwrócić uwagę, że dokument, za pomocą którego wójt czy burmistrz wprowadził jakieś zasady, niekoniecznie formalnie musi nosić nazwę zarządzenia (są to np. „Zasady” lub „Regulamin rekrutacji”). W skardze można jednak wykazać, że dokumenty dotyczące zasad organizacji edukacji przedszkolnej w istocie mają charakter zarządzenia, choć nie noszą takiej nazwy (jak zostało to wykazane w podanym wyżej przykładzie skargi).

Uwaga! Do wojewody nie można złożyć skargi na działania wójta/burmistrza/prezydenta, ponieważ zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia takiej skargi jest rada gminy/miasta. Tym bardziej nie należy w skardze do wojewody wskazywać jedynie na nieprawidłowe działania dyrekcji przedszkola, ponieważ taka skarga zostanie odesłana do władz miasta/gminy. Należy wykazać, że działania dyrektora przedszkola były konsekwencją konkretnego zarządzenia, uchwały lub decyzji podjętych w innej formie przez radę gminy. Zdarza się tak, że niekorzystne decyzje dot. organizacji wychowania przedszkolnego (w praktyce podejmowane najczęściej przez wójta/burmistrza/prezydenta), nie są poparte żadnymi oficjalnymi dokumentami typu zarządzenie/uchwała/regulamin, które można byłoby wskazać wojewodzie w skardze. W takiej sytuacji można spróbować złożyć 2 skargi:
- najpierw skierować skargę na działania wójta/burmistrza/prezydenta do rady miasta/gminy (przykładowo wskazując, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrekcji placówki, decyzją wójta nie zostanie utworzony w przyszłym roku szkolnym oddział przedszkolny w…..)
- następnie – jeśli rada oddali skargę – skierować skargę na działania rady miasta/gminy do wojewody (wskazując, że rada nie zareagowała w odpowiedni sposób na wskazane naruszenia prawa przez wójta/burmistrza/prezydenta i tym samym akceptuje łamanie praw w zakresie rekrutacji przez organ prowadzący jakim jest gmina).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez organ gminny lub jego pracownika, naruszenie praworządności, przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Terminy: Na uchylenie uchwały rady miasta/gminy oraz zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta wojewoda ma 30 dni od dnia, w którym zostały mu one dostarczone.

3. Skarga do kuratorium oświaty

W przypadku nieprawidłowości w rekrutacji 6-latków można napisać skargę do kuratorium oświaty, wskazując, że organizacja rekrutacji i/lub oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny przez organ prowadzący wprowadza nierówny dostęp do edukacji przedszkolnej, dyskryminując dzieci 6-letnie (np. poprzez uniemożliwienie im stawania do rekrutacji lub arbitralne przenoszenie do innych placówek itp.). Należy wskazać działanie na szkodę dzieci (np. poprzez spowodowanie stresu adaptacyjnego i obniżenie poczucia bezpieczeństwa w wyniku zmiany placówki, gorsze możliwości pracy z dzieckiem w obcym środowisku) oraz złamanie przepisów, jeśli do takiego doszło (np. pierwszeństwo miały młodsze dzieci etc.).
UWAGA! Kuratora oświaty warto alarmować zwłaszcza w odniesieniu do sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, na etapie przygotowywania uchwały w tej sprawie. Wraz z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 23 stycznia 2016 r., kuratorzy zyskali prawo wiążącego opiniowania kształtu tej sieci przed jej uchwaleniem. Warto wiedzieć, że sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na dany rok bywa uchwalana 2 lub 3-krotnie, a ostateczny kształt często nabiera dopiero po zakończeniu rekrutacji (wystarczy zmiana dot. jednej placówki, by cała uchwała musiała być przyjęta na nowo). Warto więc cały czas naciskać na radnych i urzędników w tej sprawie oraz upominać się u kuratora o interwencję, wykazując np:

  • brak zerówek rejonowych
  • nieuwzględnienie danych z ewidencji ludności dot. liczby dzieci w poszczególnych obwodach szkół
  • brak zapewnienia możliwości realizacji obowiązku przedszkolnego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (art. 14a ustawy o systemie oświaty)
  • brak zapewnienia miejsca w placówce o zbliżonym czasie pracy do tej, w której dzieciom odmówiono możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego (art. 14 pkt. 4b ustawy o systemie oświaty).

Warto pisać do wiadomości MEN, by miało sygnały o skali problemów.

4. Zaskarżenie uchwał/zarządzeń do sądu administracyjnego

Jako rodzice, których dzieci sprawa dotyczy, możecie podjąć działania prawne wobec uchwały rady miasta/gminy ws. zasad rekrutacji do przedszkoli, uchwały ws. planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych lub zarządzeń dot. rekrutacji/organizacji edukacji przedszkolnej, jeśli naruszają one przepisy prawa (np. wprowadzają nierówne traktowanie dzieci w różnym wieku). Po wejściu w życie uchwały należy najpierw wystosować do rady gminy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Może to zrobić indywidualny rodzic, ale warto takie wezwanie poprzeć podpisami innych rodziców. Warunkiem wystosowania wezwania – a następnie skargi – jest tzw. interes prawny lub uprawnienie, które zostało naruszone daną uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy (rodzicowi dziecka nieprzyjętego do przedszkola łatwo będzie ten interes prawny wykazać).
W ciągu 30 dni od otrzymania odmownej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w przypadku braku odpowiedzi, termin złożenia skargi wynosi 60 dni od dnia wniesienia wezwania). Wytyczne co do formy i treści pisma np. TUTAJ Argumentację merytoryczną do wykorzystania można znaleźć we wskazanych poniżej artykułach.

Więcej:

Argumentacja pomocna w napisaniu skargi/odwołania:
 
Przykłady skarg:
Skarga do wojewody (Skarga na zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy)
 
Inne materiały na podobny temat:

---------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
 

 

Wesprzyj nas