Aspekty dojrzałości szkolnej

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Sfery rozwoju dziecka stanowiące o jego dojrzałości szkolnej:

a. fizyczna
b. intelektualna
c. społeczno–emocjonalna

a) fizyczna – dotyczy rozwoju fizycznego Twojego dziecka, jego wagi, wzrostu, sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia.
Jeżeli Twoje dziecko jest na „niskim” centylu w kwestii wagi i wzrostu lub jest słabo rozwinięte fizycznie w porównaniu z rówieśnikami lub opuszcza zajęcia w przedszkolu z powodu chorób, możesz prosić pediatrę lub innego lekarza, który opiekuje się Twoim dzieckiem o napisanie opinii z sugestią odroczenia obowiązku szkolnego o 1 rok z uzasadnieniem.

b) intelektualna – dotyczy osiągnięcia przez Twoje dziecko umiejętności i wiedzy koniecznych do rozpoczęcia nauki w I klasie. Sfera ta obejmuje m. in. takie aspekty jak: koncentracja uwagi, pamięć, wykonywanie ustnych poleceń, różnicowanie nawet małych elementów, analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, umiejętności matematyczne, grafomotoryka.
Testy badające tę sferę rozwoju wykonują psychologowie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jednak nauczyciel w przedszkolu, który na co dzień obserwuje Twoje dziecko także może opisać pewne problemy. Możesz poprosić nauczyciela lub psychooga o napisanie opinii o dziecku, z wyszczególnieniem problemów oraz sugestią, że wskazane jest odroczenie edukacji szkolnej.

c) społeczno–emocjonalna – dotyczy osiągnięcia przez Twoje dziecko pewnych umiejętności w kwestii funkcjonowania w grupie rówieśniczej, podporządkowywania się regułom, znoszenia porażek. Jeżeli widzisz, że Twoje dziecko ma trudności z podporządkowaniem się wymaganiom i zasadom, ma problem z panowaniem nad emocjami, jest niesamodzielne, niechętnie siedzi przy biurku lub obserwujesz inne niepokojące Cię problemy mogące utrudnić naukę Twojemu dziecku, możesz porosić o opinię psychologa i nauczycieli pracujących z Twoim dzieckiem.

Rozpoczęcie nauki metodami szkolnymi wymaga od dziecka osiągnięcia stosownych sprawności i umiejętności, które umożliwią mu w sposób swobodny, bez stresu i z sukcesem rozwijać się dalej. Rodzice obserwując swoje dziecko powinni zadać sobie następujące pytania, aby odpowiedź na nie uświadomiła im czy dziecko może już sprostać wymaganiom szkoły, czy raczej powinno dojrzeć jeszcze rozwijając się w przedszkolu.

Obszar 1 – Rozwój społeczny

1.1. Komunikacja i współdziałanie z dorosłymi

1.1.1. Czy potrafi nawiązać kontakt z dorosłym spoza najbliższego otoczenia?

1.1.2. Czy umie odpowiednio zareagować na polecenie słowne, także kierowane do całej grupy?

1.1.3. Czy potrafi sam zorganizować sobie zabawę?

1.2. Komunikacja i współdziałanie z rówieśnikami

1.2.1. Czy potrafi nawiązywać kontakty z innymi dziećmi?

1.2.2. Czy potrafi bawić się w grupie, współdziałać z rówieśnikami?

1.3. Zachowanie i wyrażanie emocji

1.3.1. Czy potrafi zapanować nad emocjami, szczególnie w sytuacji rozstania z rodzicami (np. czy jego reakcje nie są nerwowe/wybuchowe? czy nie jest płaczliwe, strachliwe)?

1.3.2. Czy wywiązuje się z powierzonych mu drobnych obowiązków (np. doprowadza rozpoczętą pracę do końca, sprząta po skończonej zabawie)?

1.3.3. Czy potrafi radzić sobie z niepowodzeniami?

1.3.4. Czy potrafi radzić sobie w nowych sytuacjach (np. jest zaciekawione, opanowane)?

1.3.5. Czy orientuje się w najbliższym środowisku (np. zna adres zamieszkania, zna zawód swoich rodziców)?

Obszar 2 ­ Sprawność ruchowa dziecka (tzw. duża motoryka) i rozwój fizyczny

2.1. Samoobsługa

2.1.1. Czy potrafi samo ubrać się?

2.1.3. Czy potrafi samo korzystać z toalety (załatwić sprawy związane z codzienną higieną osobistą, dokładnie umyć i wytrzeć ręce)?

2.1.4. Czy samodzielnie je posiłki?

2.2. Motoryka duża

2.2.1. Czy siedząc na krześle przyjmuje prawidłową pozycję?

2.2.2. Czy potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne (np. stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami, rzucanie, łapanie piłeczki, skakanie?

2.2.3. Czy dziecko ma dobrą koordynacją ruchową?

2.2.4. Czy potrafi utrzymać równowagę?

2.3. Waga i wzrost

2.3.1. Czy dziewczynka ma co najmniej 108 cm, a chłopiec co najmniej 110 cm wzrostu (3 centyl)?

2.3.2. Czy dziewczynka waży co najmniej 17 kg, a chłopiec co najmniej 19 kg (3 centyl)?

Obszar 3 ­ Rozwój umysłowy i umiejętność porozumiewania się

3.1. Percepcja wzrokowa

3.1.1. Czy potrafi wskazać np. takie same kształty, takie same figury, takie same znaki lub takie same litery?

3.1.2. Czy potrafi wskazać różnice pomiędzy dwoma obrazkami, różniącymi się jedynie drobnymi szczegółami?

3.1.3. Czy potrafi układać puzzle, odwzorowywać proste geometryczne ich układy?

3.2. Percepcja słuchowa

3.2.1. Czy odróżnia dźwięki z otoczenia (odgłosy pojazdów, głosy zwierząt, dźwięki instrumentów muzycznych)?

3.2.2. Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego?

3.2.3. Czy potrafi dzielić wyrazy na sylaby i składać z sylab?

3.2.4. Czy potrafi wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu?

3.2.5. Czy różnicuje wyrazy podobne (tom­dom, półka­bułka)?

3.3. Mowa, myślenie, koncentracja

3.3.1. Czy prawidłowo wypowiada wszystkie głoski?

3.3.2. Czy wypowiada się pełnym zdaniem?

3.3.3. Czy wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym?

3.3.4. Czy rozwiązuje proste zagadki?

3.3.5. Czy potrafi nauczyć się na pamięć prostego wierszyka?

3.3.6. Czy potrafi grupować przedmioty, obrazki według określonej cechy (kształtu, koloru) lub zasady (owoce, zabawki), a także dobierać je w pary według jakiejś zależności (np. krowa­-mleko, liść-­drzewo)?

3.3.7. Czy posługuje się pojęciami wielkości, szerokości, długości, wysokości, grubości?

3.3.8. Czy przelicza przedmioty i potrafi powiedzieć, ile ich jest?

3.3.9. Czy odróżnia lewą stronę swojego ciała od prawej?

3.3.10. Czy potrafi się skoncentrować przez dłuższą chwilę (10­15 minut) – potrafi uważnie słuchać bajki, opowiadania, muzyki?

3.3.11. Czy potrafi siedzieć spokojnie przez minimum 20­25 minut?

Obszar 4 ­ Rozwój umiejętności motorycznych dłoni (tzw. mała motoryka)

4.1. Koordynacja wzrokowo-­ruchowo­-przestrzenna

4.1.1. Czy prawidłowo trzyma długopis (kredki, ołówek)?

4.1.2. Czy bez problemu posługuje się przyborami do rysowania, cięcia i pisania?

4.1.3. Czy kolorując obrazek nie wychodzi poza linie?

4.1.4. Czy potrafi lepić z plasteliny?

4.1.5. Czy potrafi rysować proste szlaczki literopodobne?

4.1.6. Czy potrafi układać puzzle o większej liczbie elementów?

4.1.7. Czy potrafi nawlekać koraliki na sznurek?

4.1.8. Czy potrafi ułożyć wieżę z klocków (o wszystkich ścianach płaskich), tak aby się nie przewracała?

Obszar 5 ­ Rozumienie i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa

5.1.1. Czy przestrzega określonych reguł podczas zabaw ruchowych, spacerów?

5.1.2. Czy zna zasady poruszania się po drodze?

5.1.3. Czy przestrzega zasad wykonywania pewnych czynności tylko za zgodą osób dorosłych?

5.1.4. Czy dziecko wie i rozumie jakie zachowania w różnych sytuacjach mogą być niebezpieczne?

5.1.5. Czy dziecko rozróżnia niebezpieczne dla zdrowia artykuły, których nie można spożywać?

-----------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

-------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


 

Wesprzyj nas