Argumenty rodziców - zapisy ustawowe

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Argumenty wynikające z treści ustawy o systemie oświaty:

a) Dzieci 3-letnie i 6-letnie są traktowane tak samo w ustawie o oświacie. Zarówno przedszkole dla 3-latków, jak i dla 6-latków nazywa się „wychowaniem przedszkolnym”. Nie ma mowy o tym, że którąś kategorię wiekową gmina powinna uznać za ważniejszą, natomiast w prawie „obowiązek” jest sformułowaniem silniejszym, gdyż jego niespełnienie pociąga za sobą konkretne skutki prawne (egzekucję).

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Art. 14. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. (przepis podano w nowym brzmieniu, które wchodzi w życie w dniu 01.09.2016 r.)

b) Dziecko ma prawo do kontynuacji nauki w przedszkolu i to zanim jeszcze ruszy rekrutacja do placówki. Ustawodawca nie przewidział wyłączenia z tego prawa 6-latków, ostatnia nowelizacja podtrzymała cytowany artykuł ustawy:

Art. 20w. 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.

c) Dowiedz się, czy placówka, do której ma uczęszczać dziecko od 1 września ma czas pracy podobny do przedszkola i czy zapewni dziecku opiekę w tych samych godzinach. Powołuj się na prawo do podobnych godzin pracy placówki, a także na to, że wójt/burmistrz/prezydent powinien wskazać pisemnie taką placówkę, a nie liczyć na samodzielne poszukiwanie zerówki przez rodzica, jeśli gmina ma zamiar zlikwidować grupę zerówki w przedszkolu. Jeśli zasady rekrutacji do obecnego przedszkola będą wskazywały na brak możliwości kontynuacji nauki przez 6-latka, od razu występuj do władz lokalnych o wskazanie miejsca odbywania edukacji przez Twoje dziecko w ramach spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na podstawie poniżej cytowanego przepisu.

Art. 14. 4b. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

d) Twoje dziecko ma prawo do czasu wolnego, poszanowania jego potrzeb rozwojowych: snu, odpoczynku, rozwoju zgodnie z wiedzą o rozwoju dziecka. Ustawodawca stara się dbać o te prawa, wskazując, że gmina powinna poszukiwać w pierwszej kolejności ustalania szkół i przedszkoli w najbliższym miejscu zamieszkania dziecka otoczeniu- do 3 km. Żądaj poszanowania tego prawa i wyznaczania możliwości rekrutacji do placówek położonych w tym obrębie.

Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Art. 14. 1. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 sieć publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, powinna zapewniać zamieszkałym na obszarze gminy:
1) dzieciom objętym obowiązkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – możliwość spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;
2) dzieciom czteroletnim i pięcioletnim, a od dnia 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim – możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.
Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w których organ prowadzący zapewnił tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.

Wiecej:

Argumenty rodziców do rozmów z urzędnikami, do pism, do mediów
Naciski

------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas